3-4-1-2- توسعه پایدار24
3-4-1-3- محیط پایدار24
3-4-1-4- معماری پایدار25
3-4-2- ابعاد پایداری25
3-4-2-1- پایداری اجتماعی در معماری25
3-4-2-2- پایداری فرهنگی در معماری26
3-4-2-3- پایداری زیست محیطی در معماری26
3-4-2-4- پایداری اقتصادی در معماری27
3-4-3- اصول معماری پایدار27
3-4-4- طراحی پایدار28
3-4-5- اصول طراحی پایدار28
3-4-6- صرفه جویی در منابع28
3-4-7- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی29
3-4-8- طراحی برای انسان29
3-4-9- ارائه راهکارهای موردی طراحی29
3-4-10- ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن ویژگی های توسعه و طراحی پایدار در امر ساخت و ساز(مداحی و همکارانش):30
3-5- عناصر پایدار در معماری سنتی ایران32
3-5-1- فضاهای اقلیمی در معماری ایرنی33
3-6- انرژی38
3-6-1- منابع انرژی38
3-6-2- مسائل عمده در حفظ محیط زیست39
3-6-3- میزان مصرف انرژی بخش های مختلف40
3-6-4- انرژی های تجدید پذیر40
3-6-4-1- انرژی خورشید41
3-6-4-2- انرژی باد42
3-6-4-3- انرژی آب43
3-6-5- انرژی های تجدید ناپذیر(فنا پذیر)43
3-6-5-1 چوب و هیزم43
3-6-5-2- انرژی های فسیلی43
3-6-5-3- انرژی های هسته ای43
3-7- انرژی و معماری43
3-7-1- انرژی در معماری44
3-7-1-1- دستورالعمل اجرایی در مورد چگونگی بهینه سازی و صرفه جویی45
3-7-1-2- خدمات مشاوره در زمینه مدیریت انرژی در ساختمان‌های موجود:50
3-7-2- دسته بندی مصالح بر حسب اولویت به شرح جدول زیر می باشد:51
3-7-3- انرژی در شهرسازی ( برون شهری و یا درون شهری )54
3-7-4- تحلیلی برمبحث 19 (استفاده بهینه از انرژی )55
3-7-5- نتیجه گیری55
3-8- اقلیم56
3-8-1- عوامل اقلیمی56
3-8-1-1- تابش خورشید56
3-8-1-2- دمای هوا58
3-8-1-3- رطوبت هوا58
3-8-1-4- بارندگی60
3-8-1-5- باد60
3-8-2- تقسیمات اقلیمی60
3-8-3-حوزه های اقلیمی61
3-8-3-1-تقسیمات اقلیمی در جهان61
3-8-3-2- تقسیمات اقلیمی در ایران61
3-9- اقلیم و انسان62
3-9-1- مقدمه62
3-9-2- آسایش حرارتی62
3-9-3- تعادل حرارتی در بدن انسان63
3-9-4- مهمترین عوامل تاثیر گذار بر احساس آسایش حرارتی63
3-9-3-1- دمای هوا64
3-9-3-2- دمای متوسط تشعشعی64
3-9-3-3- رطوبت هوا64
3-9-3-4- جریان هوا65
3-9-3-5- میزان فعالیت65
3-9-3-6- نوع پوشش65

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-9-4- تاثیر عوامل خاص بر احساس آسایش حرارتی66
3-9-4-1- سن66
3-9-4-2- جنس66
3-9-4-3- رنگ فضا66
3-9-4-4- شرایط اقلیمی67
3-10- اقلیم و معماری67
3-10-1- مقدمه67
3-10-2- مکانیابی پروژه67
3-10-3- نظم و ترتیب و جهت گیری بنا68
3-10-4- مقاومت مصالح به کار رفته68
3-10-5- طرح و شکل69
3-10-5-1- شکل بنا و نور و روشنایی71
3-10-5-2- شکل بنا و تعادل حرارتی73
3-10-5-3- شکل بنا و برف و باران76
3-10-5-4- شکل بنا و باد76
3-10-5-5- آثار مهم باد بر ساختمانها77
3-10-6- طراحی داخلی ساختمان و محل قرارگیری اتاق ها78
3-10-7- اندازه و محل قراگیری پنجره78
3-10-8- سیستم های گرمایشی و سرمایشی79
3-10-9- روشنایی ساختمان79
3-10-10- فضا سازی اطراف ساختمان79
3-10-11- ضرایب راحتی و آسایش ساختمان :80
3-10-12 – جمع بندی80
3-11- سامانه های غیر فعال خورشیدی80
3-11-1- مقدمه80
3-11-2- جذب مستقیم 81
3-11-2-1- نورگیرهای سقفی83
3-11-2-2- ذخیره انرژی در جذب مستقیم84
3-11-3- جرم حرارتی 85
3-11-4- جذب غیرمستقیم 87
3-11-4-1- دیوار ترومب87
3-11-4-2- دیوارهای آبی90
3-11-4-3- حوضچه های سقفی 91
3-11-4-4- گلخانه 91
3-11-4-5- سامانه ترموسیفون99
3-11-4-6- بناهای محصور درخاک101
3-11-4-7- بافت زیستی درخاک 103
3-11-4-8- زمین گرمایی 106
3-11-5- ملاحظات طراحی خورشیدی107
3-11-5-1- اصول حفظ گرما در داخل ساختمان108
3-11-5-2- اصول فراهم کردن امکان نفوذ اشعه خورشید به داخل بنا108
3-11-5-3- محافظت بنا از بادهای سرد زمستانی109
3-11-5-4- شکل مناسب ساختمان110
3-11-6- عایق های حرارتی111
3-11-6-1- مشخصات و ویژگی های مهم عایق‌های حرارتی112
3-11-6-2- روش‌های عایق کاری دیوارهای ساختمان113
3-11-6-3- عایق کاری پشت بام115
2-11-6-4- بازشوها116
3-11-6-5- کف‌ها117
3-12- سامانه های فتولتاییک119
3-12-1- مقدمه119
3-12-2- اجزای سیستم های فتوولتائیک (برق خورشیدی)120
3-12-3- انواع کاربرد صفحات خورشیدی120
3-12-4- صفحات نمای ساختمان120
3-12-5- نماهای نیمه شفاف121
3-12-6- سیستم های سایبان121
3-12-7- مصالح بام121
3-12-8- نورگیرها122
3-12-9- ایجاد سایه با فتوولتاییک ها122
3-12-10- مزایای تکنولوژی فتوولتائیک (تولید برق خورشیدی)122
3-12-11- اهمیت پنل های خورشیدی123
3-13- آبگرمکن خورشیدی124
3-13-1- مقدمه124
3-13-2- انواع کلکتورهای خورشیدی125
3-13-3- اهمیت و کاربرد انرژی خورشیدی در تامین گرمایش126
3-14-دیدگاه معماران معرف در مورد معماری پایدار126
3-14-1- مقدمه126
3-14-2- نظر این سه معمار درباره ی « تعریف معماری پایدار »127
3-14-3- این سه معمار درباره ی « دلایل موفقیت ساختمان ها در قرن سبز » معتقدند ؛127
3-14-4- آنها درباره ی « استفاده از طبیعت بعنوان راهنما » معتقدند ؛127
3-15- مصادیق128
3-15-1- مقدمه128
3-15-2- ساختمان GLA، تالار شهر لندن128
3-15-3- ساختمان فورتایمز نیویورک135
3-15-4-برج کریستال مسکو136
3-15-5- ساختمان دایملر ـ کریسلر، برلین137
3-15-6- تکنوپلیس، شهر اکوتک، سنگاپور138
3-15-7- ساختمان کوئینز مدرسه مهندسی و تولیدات انگلستان140
3-18- نتیجه گیری141
فصل چهارم142
مبانی نظری خاص پروژه142
4-1- مقدمه142
4-2- موقعیت جغرافیایی و طبیعی استان اصفهان:142
4-3- تعیین نوع اقلیم اصفهان144
4-3-1- باد در شهر اصفهان146
4-3-2- بارش در شهر اصفهان152
4-3-3- انرژی خورشیدی در اصفهان153
4-3-4- وضعیت مناطق شهر اصفهان154
4-3-5- وضعیت توپوگرافی استان اصفهان154
4-3-6- جغرافیای‌ گیاهی‌ استان اصفهان :154
4-4- اقلیم گرم و خشک154
4-4-1- ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک155
4-4-2- تهویه موردنیاز اقلیم گرم و خشک156
4-4-3- جدول زیست اقلیمی ساختمانی اصفهان157
4-5- بررسی پنجره و سایبان در اصفهان158
4-5-1- مقدمه:158
4-5-2- پنجره :158
4-5-3- سایبان های طبیعی159
4-5-4- سایبان160
4-5-5- دستورالعمل طراحی پیش آمدگی های متحرک جنوبی160
4-5-6- سایه انداز پنجره های شرقی و غربی161
4-6-پیشینه تاریخی شهر اصفهان162
4-6-1- ویژگی‌های خانه های بومی و سنّتی اصفهان163
4-7- ضوابط واستانداردهای164
4-7-1- ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی در اصفهان164
4-7-2- حیاط164
4-7-3- پله فرار و آسانسور165
4-7-4- پخی165
4-7-5- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها165
4-7-6- رعایت محدودیت ارتفاع165
4-7-7- پارکینگ166
4-7-8- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی166
4-7-9-ضوابط و مقررات نمای شهری اصفهان166
4-7-10- ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری168
فصل پنجم170
تجزیه و تحلیل سایت و روند شکل گیری طرح170
5-1- مقدمه170
5-2- معرفی سایت مورد نظر171
5-2-1- دلایل انتخاب سایت172
5-2-2- مشخصات اقلیمی سایت172
5-2-3- دسترسی ها و همجواری ها173
5-2-4- دید و منظر سایت173
5-3- روند شکل گیری طرح176
5-3-1- مبانی نظری176
5-3-2- شکل گیری ایده طرح177
5-4- ایده های مکمل با نگرش به پایداری محیطی در جهت شکل گیری مجموعه ای خود کفا180
5-4-1- استفاده از گیاه در مجموعه180
5-4-2- روش های پیشنهادی برای استفاده از سیستم های طبیعی برای گرمایش و سرمایش فضاها181
5-4-3- روش های پیشنهادی برای تولید برق و تامین گرما (سامانه های فتوولتاییک)184
5-5- برنامه فیزیکی پروژه189
5-6- مدارک پروژه :190
6-منابع191
No table of contents entries found.
فهرست تصاویر
شکل 3-1- چارلزکورا آپارتمان کانچانجونگ – حسن فتحی روستای جدید گورنا…………………………………………………………………..26
شکل 3-2- نورمن فاستر برج هرست- رنزو پیانو ماری تجیبائو…………………………………………………………………………………………………27
شکل 3-3- نمودار مصرف انرژی در بخش های مختلف……………………………………………………………………………………………………………..39
شکل 3-4-مجموع انرژی تابشی کلی خورشیدی رسیده به واحد سطح افقی در طول سال برای نقاط مختلف ایران………………41
شکل3-5- به وجود آمدن فصول مختلف در اثر چرخش زمین به دور خورشید………………………………………………………………………..56
شکل3-6- مسیر عبور اشعه در جو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
شکل3-7- تفاوت دمای زیاد شبانه روز در مناطق گرم و خشک………………………………………………………………………………………………..58
شکل3-8- تفاوت دمای کم شبانه روز در مناطق گرم و مرطوب………………………………………………………………………………………………..58
شکل 3-9- فرم مطلوب ساختمان در اقلیم های مختلف……………………………………………………………………………………………………………69
شکل 3-10- جهت ساختمان با توجه به اقلیم، از بالا اقلیم (سرد، معتدل و مرطوب، گرم و خشک، گرم و مرطوب)……………..70
شکل 3-11- طلوع و غروب خورشید در فصل های مختلف……………………………………………………………………………………………………….70
شکل 3-12- موقعیت خورشید در تابستان و زمستان………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 3-13- تاثر فرم بام در اقلیم گرم و خشک…………………………………………………………………………………………………………………………73
3-14- تاثیر موقعیت پنجره ها در تهویه……………………………………………………………………………………………………………………………………..74
شکل 3-15- نمونه ای از سامانه جذب مستقیم………………………………………………………………………………………………………………………..80
شکل 3-16- ذخیره انرژی از پنجره های آفتابی در روز و انتشار آن در شب…………………………………………………………………………….81
شکل 3-17- نورگیرهای یک طرفه و دندانه ای………………………………………………………………………………………………………………………….82
شکل 3-18- نورگیرهای تمام شیشه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………..83
شکل 3-19- استفاده از شیشه مات جهت پراکنده ساختن نور خورشید…………………………………………………………………………………..85
شکل 3-20- رنگ کف در ارتباط با مکان ذخیره کننده…………………………………………………………………………………………………………….85
شکل 3-21- خانه فلیکس ترومب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
شکل 3-22- مقطع خانه فلیکس ترومب…………………………………………………………………………………………………………………………………….87
شکل 3-23- دیوار ترومب یکپارچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
شکل 3-24- دیوار ترومب با دریچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
شکل 3-25- ترکیب دیوار ترومب و پنجره آفتابی………………………………………………………………………………………………………………………88
شکل 3-26- دیوار آبی به صورت ستونی و یا بشکه های آب……………………………………………………………………………………………………..89
شکل 3-27- عملکرد سقف های آبی در روزهای و شب های زمستانی……………………………………………………………………………………..90
شکل 3- 28 – جذب و ذخیره حرارت در سامانه گلخانه ای……………………………………………………………………………………………………….91
شکل 3-29 – گلخانه و جذب مستقیم – گلخانه و دیوار ترومب………………………………………………………………………………………………91
شکل 3-30- ارتباط انواع گلخانه با ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………..91
شکل3-31- آتریوم های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
شکل 3-32- شیب های مختلف گلخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………93
شکل 3-33- ترکیب شیشه های عمودی و مورب………………………………………………………………………………………………………………………93
شکل 3-34- استفاده از عایق حرارتی و ذخیره کننده های داخلی در گلخانه…………………………………………………………………………..94
شکل 3-35- خانه بالکومب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
شکل 3-36- مقطع خانه بالکومب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
شکال 3-37- سامانه های ترموسیفون با انباره سنگی و بدون آن………………………………………………………………………………………………98
سامانه 3-38- خانه ای با سامانه ترموسیفون………………………………………………………………………………………………………………………………98
شکل 3-39- لایه های تشکیل دهنده در سامانه ترموسیفون…………………………………………………………………………………………………….99
شکل 3-40- طول، عرض و ارتفاع در سامانه ترموسیفون………………………………………………………………………………………………………..100
شکل 3-41- انباره سنگی و کانال تعبیه شده…………………………………………………………………………………………………………………………..100
شکل 3-42- حفظ تبادل حرارتی توسط خاک و زمین……………………………………………………………………………………………………………101
شکل 3-43- انواع بناهای محصور در خاک………………………………………………………………………………………………………………………………102
شکل 3-44- پوشش بخشی از بنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
شکل 3-45- نمونه ای از بناهای بافت زیستی در خاک…………………………………………………………………………………………………………..103
شکل 3-46- استفاده از مواد زاید در خانه سازی……………………………………………………………………………………………………………………..103
شکل 3-47- استفاده از قوطی های نوشابه خالی در ساخت و ساز………………………………………………………………………………………….104
شکل 3-48- نمونه دیگر از استفاده از مواد زاید مانند بطری را در خانه سازی نشان می دهد………………………………………………104
شکل 3-49- استفاده از بطری های مستعمل در خانه سازی…………………………………………………………………………………………………..105
شکل 3- 50- روند استفاده از روش زمین گرمایی……………………………………………………………………………………………………………………106
شکل 3- 51- مقایسه A/V در شکل های مختلف با حجم یکسان(شعاع نیمکره= 4.5 متر)…………………………………………………109
شکل 3-52- تلفیق متنوع یک حجم پایه به ابعاد m5×10×20 و تاثیر آن بر مقدار A/V……………………………………………….109
شکل 3-53- نصب عایق دیوار توسط اسکلت فلزی………………………………………………………………………………………………………………….113
شکل 3-54- دیوار عایق شده از داخل با نازک کاری طبق مشخصات…………………………………………………………………………………….114
شکل 3-55- لایه عایق رطوبتی در محل‌هایی که رطوبت به داخل عایق نفوذ می‌کند، الزامی است در صورتی که از عایق یونولیت و یا عایق‌های دیگر غیر قابل نفوذ در مقابل رطوبت استفاده گردد، از لایه عایق رطوبتی صرف نظر می‌گردد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
شکل 3-56- جزییات پنل فتوولتاییک………………………………………………………………………………………………………………………………………118
شکل 3-57- میزان مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
شکل 3-58- آبگرمکن خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
شکل 3-59- جزییات آبگرمکن خورشیدی……………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 3-60- ساختمان GLA، تالار شهر لندن…………………………………………………………………………………………………………………………127
شکل 3-61- ساختمان GLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….128
شکل 3-62- ساختمان GLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
شکل 3-63- پلان ساختمان GLA……………………………………………………………………………………………………………………………………………130
شکال 3-64- ساختمان GLA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-65- نحوه تامین تهویه ساختمان GLA………………………………………………………………………………………………………………………132
شکل 3-66- ساختمان فورتایمز نیویورک…………………………………………………………………………………………………………………………………135
شکل 3-67- برج کریستال مسکو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..135
شکل 3-68- برج کریستال مسکو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
شکا 3-69- ساختمان دایملر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
شکل 3-70- تکنوپلیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
شکل 3-71- ساختمان کوئینز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
شکل 4-1- موقعیت جغرافیای اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………..142
شکل 4-2- گلبادهای ماهیانه ایستگاه سینوپتیک اصفهان(سالهای 1385-1350) ………………………………………………………………148
شکل 4-3- گلبادهای ماهیانه ایستگاه سینوپتیک اصفهان(سالهای 1385-1350)………………………………………………………………..149
شکل 4-4- گلبادهای فصلی و سالیانه ایستگاه سینوپتیک اصفهان(سالهای 1385-1350)…………………………………………………..150
شکل 4-5- موقعیت و زوایای تابش خورشید……………………………………………………………………………………………………………………………152
شکل 4-6- انواع سایبان های طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..158
شکل 4-7- زوایای جهت پنجره و زاویه سایبان افقی و عمودی، ماخذ: مقررات ملی مبحث 19……………………………………………159
شکل 4-8- پیش آمدگی های متحرک جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………………160
شکل 4-9- پیش آمدگی های جنوبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….160
شکل 5-1- موقعیت سایت مورد نظر………………………………………………………………………………………………………………………………………..170
شکل 5-2- تحلیل اقلیمی سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………171
شکل 5-3- دسترسی ها و همجواری ها……………………………………………………………………………………………………………………………………172
شکل 5-4- دید و منظر سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..173
شکل 5-5- دید 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………173
شکل 5-6- دید 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
شکل 5-7- دید 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
شکل 5-8- دید 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………175
شکل 5-9- دید 4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………175
شکل 5-10- شکل گیری هندسی اولیه طرح…………………………………………………………………………………………………………………………..176
شکل 5-11- چیدمان فضاها بر اساس بهره گیری از انرژی خورشید و انرژی باد……………………………………………………………………177
شکل 5-12- استفاده از آب در مجموعه ………………………………………………………………………………………………………………………………….178
شکل 5-13- کفسازی با خرده بتن و چمن………………………………………………………………………………………………………………………………179
شکل 5-14- دتایل بام سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….180
شکل 5-15- تراس در مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………180
شکل 5-16- تهویه طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….181
شکل 5-17- جزییات بادگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
شکل 5-18- جزییات تراس ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….182
شکل 5-19- جزییات اجرای گرمایش از کف……………………………………………………………………………………………………………………………183
شکل 5-20- آبگرمکن خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….184
شکل 5-21- چراغ های خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
شکل 5-22- طراحی سایبان خورشیدی محوطه……………………………………………………………………………………………………………………….188
فهرست جداول
جدول 3-1- ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان ………………………………………………………………………………………………………..41
جدول 3-2- میزان اتلاف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
جدول 3-3- مراحل انجام مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها ……………………………………………………………………………………………..51
جدول 3-4- دسته بندی شده برخی از مصالح با توجه به قابلیت هدایت حرارتی و تناسب آن با وزن مخصوص مصالح…………53
جدول3-5- نسبت جذب خورشیدی برای اجسام و رنگ های مختلف……………………………………………………………………………………..53
جدول 3-6- وزن مخصوص و ضریب هدایت حرارتی برخی مصالح ساختمانی…………………………………………………………………………54
جدول3-7- اتلاف حرارت بدن انسان با فعالیت متوسط در دماهای مختلف …………………………………………………………………………….63
جدول3-8: مقادیر ضریب نارسانایی لباس نسبت به نوع پوشش…………………………………………………………………………………………………66
جدول 3- 9- تعیین اندازه پنجره جنوبی در سامانه جذب مستقیم……………………………………………………………………………………………82
جدول 3-10- مساحت ذخیره کننده نسبت به واحد سطح شیشه های جنوبی در جذب مستقیم ………………………………………….86
جدول 3-11- تعیین مساحت دریچه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….90
جدول 3-12- تعیین مساحت ذخیره کننده ها در گلخانه………………………………………………………………………………………………………….96
جدول 3-13- سطح ذخیره کننده گلخانه متصل به ساختمان برای شرایط آب وهوایی مختلف ……………………………………………..96
جدول4-1- نمودهای ایذایی متوسط سرعت باد غالب ایستگاه سینوپتیک اصفهان در ماه‌های مختلف…………………………………148
جدول4-2- توزیع فصلی بارش در ایستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….152
جدول 4-3 – جدول زیست اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………157

جدول 5-1- بعد خانوار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….190
جدول 5-2- تیپ بندی واحد های مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………………………190
فهرست نمودارها
نمودار3-1- اثرات متقابل سرعت جریان هوا و دمای خشک بر احساس آسایش……………………………………………………………………….65
نمودار4-1- موقعیت شهر اصفهان در تقسیم بندی اقلیمی به روش دومارتن ………………………………………………………………………..144
نمودار 4-2- موقعیت شهر اصفهان در اقلیم‌نمای آمبرژه ………………………………………………………………………………………………………..145
نمودار 4-3- منحنی آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک اصفهان………………………………………………………………………………………………..146
نمودار 4-4- تغییرات متوسط بارندگی ماهیانه‌ی ایستگاه سینوپتیک اصفهان ……………………………………………………………………….152
نمودار 4-5- انرژی خورشیدی تابش یافته بر سطوح قائم و افقی ………………………………………………………………………………………….153
مقدمه
سیمای شهرهای اقصی نقاط جهان که تا چندی پیش هرکدام درون خود دنیایی متفاوت داشت، هر روز با سرعتی افزون تر در پی محو شدن آن چیزی است که به آن هویت مستقل می‌داد و این امر همسانی و یکنواختی را به بار آورده است. معماری و شهر برای انسان قبل مدرن، محصول خلاقه‌ای بود که نتیجه محدودیتهای اقلیمی و سازه ایی از طرفی و باورهای جمعی افراد از طرف دیگربود. آنچه که فضای مصنوع او را تشکیل می‌داد، برخاسته از بستر و همپا و همراستا با ویژگیهای آن منطقه بود. این پیوند سبب گشته بود که محصول اندیشه معمار در حدود ویژگیها و بایدهایی که مصالح محلی و شرایط محیطی به اثر اجبار می‌نمود، امکان حرکت داشته باشد. از جهت دیگر به علت باورهای متافیزیکی به طبیعت و پدیده‌های آن و لزوم حفظ این عرصه به عنوان موهبت، مدیریت پسماندها نیز به گونه ایی انجام می‌گردید که چرخه حیات مختل نگردد. لازم است ذکر شود که سرعت تحول و تغییرات نیز به گونه ایی بود که فرصت آزمایش و خطا و سپس تصحیح به جهت حفظ هرچه بیشتر ساختارهای زیستی را ممکن می‌نمود. اما حریم باور متافیزیکی شکست و بشر تنها یک چیز و آن ذهن انسانی را محور قرار داد و دلیل بودن را در اندیشیدن و حتی بصورت افراطی در شک دائم یافت و چنان بر خود باور یافت و خود را از قید و بند رهایید که هر آنچه را انجام می‌داد، درست می‌پنداشت. جالب اینجاست که سرعت این تغییرات نیز امکان سنجش بازخوردها را از بین برده بود. بشر به مدد بهره‌گیری از تکنولوژی جهت جبران ضعفهایش و قرار دادن آن به عنوان بهترین دستاویز برای پاسخ به نیازهایش، دست یازیدن افراطی به طبیعت را به عنوان منبع تامین نیازها مجاز دانست. این امر تاثیر پذیری معماری از خصوصیات محیطی ومحلی را کاسته بود، به گونه‌ای که برخی با طرح معماری بین‌المللی و منشور آتن، ادعای حل همهٔ مشکلات معماری و شهر را داشتند، اما طبیعت و شهر در حال از بین رفتن بود. جنگ اعراب و اسرائیل و جلوگیری از صادرات نفت به غرب، اولین صدای زنگ خطر را به گوش رساند. منابع در حال پایان است چه می‌کنید؟ در واقع آنچه که امروز به عنوان توسعه پایدار یاد می‌شود، بازنگری اصلاح طلبانه‌ای است به مدرنیسم و سنت جهت یافتن راهی بینابینی. توسعه پایدار، توسعه ایی است که نیازهای اکنون را به گونه ایی برآورده نماید که توان نسلهای بعدی را جهت تامین نیاز، کاهش ندهد. با توجه به این نکات مطروحه، سعی داریم به تبیین مفهوم توسعه و طراحی پایدار بپردازیم و با طرح راهکارهایی، زمینهٔ تحقق این باور را ایجاد نماییم. معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تامین زندگی مطلوب انسان هستند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و… همه و همه فعالیت‌هایی می‌باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تأثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه‌ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می‌باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق
1- مقدمه
رویکرد های جدید طراحی مسکن در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد توجه بوده اند. از آنجایی که الگوی مسکن برگرفته از نوع تفکر انسان ها ، آداب و رسوم، سنت ها، اقتصاد و تکنولوژی می باشد، با گذشت ایام تغییرات وسیعی در آن دیده می شود. بررسی فضاهای مسکونی در چند دهه گذشته خصوصا در ایران، نشان می دهد که افراد به صورت گروه های پر جمعیت و در یک واحد مسکونی بزرگ با فضاهای متعدد زندگی میکنند و این شکل از زندگی، صورت متداول سکنی را به خود اختصاص داده بود. خانواده های بزرگ شامل پدر و مادر، فرزندان، عروس ها، دامادها و حتی نوه ها می شدند در یک واحد مسکونی که بسیاری از فضاها در آن به صورت مشترک استفاده می شد، سکنی داشتند.
مثال بارز این موضوع ، خانه های حیاط مرکزی با اتاق های متعدد در اطراف حیاط ، مهتابی در گوشه ای از حیاط، انبار، مطبخ و سرویس بهداشتی در طبقه زیرزمین و در برخی خانه ها، فضاهای اختصاصی فصول سرد و گرم(زمستان نشین و تابستان نشین) می باشد. هدفی که به صورت بارز در طراحی اینگونه خانه ها به چشم می خورد هماهنگی کامل آن با محیط و بستر خود می باشد و این هدف چیزی است که این روزها در معماری ما کمتر دیده می شود و با توجه به رشد روز افزون جمعیت جهان و کاهش منابع طبیعی لازم است که با برنامه ریزی اصولی در طراحی ساختمان ها سعی کنیم با حداقل مصرف انرژی آسایش روحی و جسمی فرد را تامین کنیم.
در این پژوهش تلاش می گردد تا راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی گرمایشی همچون جذب مستقیم از طریق “نورگیرهای سقفی ،قرارگیری مناسب پنجره ها” ، جذب غیرمستقیم، همچون استفاده از “دیوار ترومب،سقف آبی و گلخانه”و راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی سرمایشی همچون “حوزه بندی و سازماندهی فضاها، تهویه و خنک کننده های طبیعی و خنک کننده های تبخیری1 (Grondzik, W.T, Kwok, A.G, Stein, B, Reynolds, J.S, 2010) ” در طراحی معماری مجتمع مسکونی با توجه به شرایط موجود، مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد.
1-1 بیان مساله
انرژی مصرف شده در ساختمان ها سهم بزرگی از مصرف انرژی کل را تشکیل می دهد. در ساختمان های مسکونی و تجاری این میزان مصرف برای خود ساختمان می باشد و این ساختمان ها بیش از 35 درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد (IEA, 2007) 2 . در ساختمان ها، انرژی در موارد مختلفی همچون گرمایش، سرمایش، تهویه، روشنایی، تأمین آب گرم مصرفی و تجهیزات مختلف نصب شده در آن، مورد استفاده قرار می گیرد. انرژی مصرفی برای گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم مصرفی بیش از 75 درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد (IEA, 2007). بنابراین طراحی معماری ساختمان ها خصوصاً مسکونی یا تجاری در جهت کاهش میزان مصرف انرژی های تجدیدناپذیر امری لازم و ضروری است.
انرژِی تجدید پذیر3 ، انرژی برگشت پذیر، نیز نامیده می‌شود. به انواعی از انرژی می‌گویند که بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر قابلیت بازگشت مجدد را به طبیعت دارند.
نگرانی درباره تغییرات زیست محیطی در کنار افزایش قیمت روزافزان نفت و اوج تولید نفت و حمایت دولتها، باعث رشد روزافزون وضع قوانینی می‌شود که بهره برداری و تجارتی کردن این منابع سرشار تجدید پذیر را تشویق می کنند.
انواع انرژی‌های تجدید پذیر عبارتند از:
انرژی آب ، انرژی باد، انرژی خورشید، انرژی گرمای آب و اقیانوس ها ، انرژی امواج و جزر و مد و انرژی گرمای زمین.
طراحی اقلیمی در پی ایجاد هارمونی با طبیعت و استفاده از انرژی های تجدید پذیر پیرامون است. بنابراین مرحله اول شناخت اقلیم و مرحله دوم چگونگی بهره برداری از این منابع است. برای طراحی ساختمانی که موجبات آسایش آن را فراهم نموده و از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی کارآمد باشد، شناخت اقلیم و عوامل تاثیر گذار بر آن از جمله ضروریات به شمار می رود که از جمله عوامل اقلیمی مانند : دمای هوا، رطوبت هوا، بارندگی، باد و تابش خورشید است.
امروزه بعضاً به دلیل ضعف طراحی ، درصد قابل ملاحظه ای از انرژی های اولیه صرف گرم کردن ،خنک نمودن ونوررسانی ساختمان ها می گردد. با اندکی توجه به اصول طراحی منطبق با اقلیم و به کارگیر ی انرژی های تجدید شونده می توان مصرف انرژی را در بناها تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد از جمله این راهکارها استفاده از جذب مستقیم ، جذب غیر مستقیم و (استفاده مناسب از انرژی تابشی ) ،جهت گیری مناسب ساختمان ، تهویه مناسب ساختمان، استفاده از عایق های طبیعی و صنعتی، استفاده از مصالح مناسب با توجه به اقلیم و…… درصورت استفاده از سامانه های غیر فعال خورشیدی، ساختمان ها به گونه ای طراحی می شوند که نیازهای گرمایش ، سرمایش ونوررسانی در آنها به صورت طبیعی وهمساز با اقلیم تامین گردد و به این دلیل ” سامانه غیر فعال” نامیده می شوند که نیازبه فعالیت تجهیزات گرمایشی وسرمایشی به حداقل ممکن می رسد.
پیشینیان همچنین اطلاعات وسیعی از پتانسیل های معماری به دست آورده بودند که قادر به اصلاح گرمایشی تابشی و سایه خورشید شدند در واقع استفاده از خورشید به عنوان یک منبع گرما چیز جدیدی نیست . در 2400 سال پیش سقراط دریافته است که :
“امروزه در خانه های با جهت جنوبی اشعه خورشید در زمستان ها به داخل ایوان نفوذ می کند، اما در تابستان مسیر حرکت خورشید درست در سمت بالای سرمان ویا بالای پشت بام است به طوری که سایه ایجاد می کند بنابراین باید سمت جنوب را برای گرفتن آفتاب زمستان بزرگتر وکشیده تر وسمت شمال را برای دوری از بادهای زمستان کوتاه تر ساخت . دارنده چنین خانه ای می تواند فضای مناسبی درهمه فصول داشته باشد .”
همچنین خانه های اقلیمی باید به خوبی عایق شده باشند و سرعت نشت هوا در آنها کاهش یابد تا گرمای خورشید رانگاه دارند بنابراین با انجام عایق کاری خوب مقدار متنابهی از انرژی که امروزه به هدر می رود می تواند ذخیره ومورد استفاده قرا رگیرد.
1-2- اهداف تحقیق
امروزه معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی با رویکرد به فناوری نوین بدنبال ایجاد شیوه های جدید طراحی این چنین فضاهای مسکونی است. همانطور که با گذر زمان ساختارهای صنعتی رو به تحول است، ساختارهای مسکونی نیازمند تغییر و تحولات اساسی می باشد. اگر چه انسان به عنوان مخاطب فضا همواره در زمان های مختلف نیازهای پایه یکسانی را دارا می باشند، در عین حال آنچه باعث تفاوت در طراحی معماری مسکونی می شود پیشرفت های تکنولوژی در قسمت های گوناگون می باشد، این پیشرفت ها بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات عمیقی بروی چگونگی زندگی انسان می گذارد و نیازهای وی را تغییر می دهد.
در این تحقیق سعی بر این است مجموعه مسکونی ای طراحی شود که هر چه بیشتر با نیازهای انسان آینده منطبق باشد و تا حد امکان این فاصله را کاهش دهد. بدین معنی که از طریق پیش بینی های آینده و نیازهای اولیه انسان، قابلیت لازم برای ایجاد زندگی با کیفیت مطلوب را داشته باشد و تمامی این عوامل در جهت سازگاری با طبیعت و ایجاد معماری پایدار صورت میگیرد.
عواملی که می توان نیازهای قابل ارائه را تعیین نمود به شرح زیر خواهد بود:
ﻃﺮاﺣﯽ معماری ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اراﺋﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ در زمینه طراحی معماری ﺑــﻪ ﻣﻨﻈـﻮر صرفه جویی در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در جهت جذب انرژی های تجدیدپذیر
1-3- سوالات تحقیق
کدام راهکارهای اقلیمی جهت کاهش مصرف انرژی گرمایشی در مجتمع های مسکونی می تواند بکار گرفته شود؟
کدام راهکارهای اقلیمی جهت کاهش مصرف انرژی سرمایشی در مجتمع ای مسکونی می تواند بکار گرفته شود؟
این راهکارها تا چه میزان باعث کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر می شود؟
1-4- روش کار
1-4-1- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که روش پژوهش آن کیفی و کمی (ترکیبی) است. در بخش مباحث مربوط به مسکن و سکونت، کیفی و در بخش انرژی، کمی است. بدنبال رشد و پیشرفت تکنولوژی های روز و همچنین تاکید بر استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر با در نظر گرفتن حداقل مصرف، در پی ایجاد راهکارهایی به منظور طراحی بهینه فضاهای مسکونی خواهیم بود تا علاوه بر حفظ محیط طبیعی، نیازهای امروزی انسان ها را برطرف نماید.
1-4-2- ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق سعی می شود با استفاده از منابع موجود کتابخانه ای (کتب،مجلات و…) و مقالات علمی موجود، همچنین استفاده از، مصاحبه و منابع اینترتی به منظور شناخت نیازهای امروزی انسان ها با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعتی در زمینه ساخت فضاهای مسکونی همساز با اقلیم به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تکمیل گردد.
1-4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جمع بندی اطلاعات به روش های مختلف همچون ترسیم نمودار، جداول، تحلیل ها و مقایسه با یکدیگر صورت می گیرد. برخی از داده ها نیز ممکن است بصورت غیر کمی استخراج شود که بر مبنای عقل و منطق و استدلال دریافت می شود. مصاحبه ها، از دیگر تمهیدات لازم برای تحلیل و جمع بندی مورد استفاده قرار می گیرد.
فصل دوم
روش تحقیق
2- مقدمه
به جرات می توان گفت یکی از مهمترین و اساسی ترین فصول این پایان نامه که تمامی پژوهش ها بر پایه ی آن انجام شده است فصلی است که هم اکنون به شرح و توصیف آن خواهیم پرداخت.
پشت هر طرح، هر پروژه و هر بنایی چه ساخته شده باشد چه ساخته نشده باشد یک ایده و یک خط فکری بزرگ پنهان است. البته وقتی صحبت از هنر می شود منظور، فقط معماری نیست، و هر آنچه که شما در پیرامون خود در قالب خلاقیت و نوآوری می بینید نیز، هنر محسوب می شود، اما تفاوتی که غالب این هنر ها با هم دارند، در میزان احساسی است که از طراح به روح آن دمیده می شود.
طراح با یک خط فکری که خاص خود اوست جلو می رود، مبنای کار او از این مرحله به بعد همان خط فکریست که با دانسته های خود آن را پایه ریزی کرده است، به همین صورت نیز در تمامی آثاری که خلق می کند نشانه هایی از آن خط فکری را به جای می گذارد.
اما نباید از یاد برد، که نظریه ی معماری، معماری منظر و طراحی شهری اخیر نشان می دهد که باورهای طراحان و مردم نسبت به محیط مطلوب متفاوت است، بسیاری از محیط های که طراحان مطلوب می پندارند توسط مردم سرد، غیر انسانی و کسالت آور است. بنابراین روشن است که ارزیابی ساده انگارانه از تغییراتی که در فضای زندگی انسان مورد نیاز است منتهی به آثار جنبی و غیر قابل پیش بینی در طراحی شده است. همه این مطلب در حقیقت مقدمه ای بود تا اینجانب به خطوط فکری بپردازیم، که بر مبنای آن پژوهش مربوطه و در نهایت طرح مورد نظر به انجام رسیده است.
شکل گیری برخی از اندیشه های فلسفی، روان شناسی با بعضی از ابداعات تکنولوژیک و مانند آن می تواند بر روی شکل گیری فضاها و سبک های معماری موثر واقع شود. البته باید توجه داشت که بعضی از سبک ها، مکتب ها یا نظریه ها و گرایش ها تنها در برخی از انواع فضاهای معماری یا شهری و فقط گاه توسط گروه یا عده معدودی از معماران و برای مدتی محدود مورد ملاحظه قرار می گیرد.
آگاهی از ر وند شکل گیری و توسعه یک طرح معماری به صورت تحلیلی یکی از نکات و عوامل مهمی است که می تواند در شناخت عمیق معماری یک طرح موثر باشد دستیابی به هدف یک طرح یا شناخت علمی آن میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روشی درست انجام پذیرد.
به عبارتی یک تحقیق زمانی ارزشمند است که در دستیابی به آن روش های دستی به کار گرفته شود. باید اذعان داشت که برای جمع آوری اطلاعات که بتواند جوابگوی یک تحقیق در زمینه نظری شود باید به روشی مناسب توسل نمود.
به طور کلی تحقیق پروسه ای است که از سوال ها، فرضیات، نظریه ها آغاز شده و به دنبال روش هایی که برای آن پیش بینی می شود منجر به یک سری داده ها و اطلاعات ارزنده می گردد، که در طی آن می توان از روش های متفاوتی استفاده نمود.
که در این فصل به شیوه های متداول تحقیق اشاره کرده و به بررسی آن ها و تاثیری که در هر چه کامل بودن یک تحقیق دارند می پردازیم.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی بوده و پژوهش از نوع کیفی محسوب می شود. در حقیقت تحقیق کیفی، انجام عملی تحقیق در دنیای واقعی است و بسیار ظریف و عمیق مسائل را مورد شناسایی قرار می دهد.
2-1- شرح چگونگی روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی بوده و پژوهش از انواع کیفی محسوب می شود. در حقیقت تحقیق کیفی، انجام عملی تحقیق در دنیای واقعی است و بسیار ظریف و عمیق مسائل را مورد شناسایی قرار می دهد. ابتدا به کمک مطالعات از مشکلات و موانع، اطلاعات مورد نیاز را کسب و برای حل آن در طراحی مجموعه استفاده می کنم، در این صورت هم قسمتی از مشکلات حل خواهند شد و هم طرح مورد نظر به سمت جا معه تر شدن پیش می رود. در مرحله ی بعد شناخت تکنولوژی روز دنیا و چگونگی لحاظ کردن آن داخل طرح می باشد.
2-3- ابزارها و روش های گرد آوری اطلاعات
به طور کلی برای گردآوری اطلاعات در هر زمینه و برای هر نوع موضوع و پدیده ای راه ها و ابزار گوناگونی وجود دارد. هدف ما از تحقیق پاسخ به پرسش هایی می باشد که در ابتدا مطرح بوده است. هر شخص باید با استناد به این ابزارها به جمع آوری و تحلیل و توصیف آنها به هدف خود نایل آید.
هر کدام از این ابزارها می تواند در دستیابی به هدف دارای نکات منفی یا مثبت باشد که بر طبق آنچه پیش از این بیان شد فرد باید با تحلیل و بررسی شیوه و ابزاری را انتخاب نمیاد که بتواند دقیق ترین و مستند ترین تحقیق را نتیجه دهد.
برای جمع آوری اطلاعات 4 روش عمده وجود دارد که عبارتند از:
•روش کتابخانه ای
•روش مشاهده
•روش مصاحبه
•روش پرسشنامه
در این پژوهش از 2 روش کتابخانه ای و مشاهده استفاده شده است.
2-3-1- جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه
در واقع اولین و بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات را می توان در روش کتاب ها و کتابخانه ها جستجو کرد. نوع بشر به جهت کنکاشی که در گذشته و تاریخ خود دارد به دنبال منبعی است تا بتواند از طریق آن به داده هایی مستند دست یابد.
تحقیقات کتابخانه ای به جهت علمی بودن و قطعی بودن داده ها و استناد بر تجربیات گذشته بیش تر مورد توجه بشر قرار گرفته است. هر پژوهشگر و محققی ناگزیر به مراجعه به کتابخانه است تا بتواند به مطالعات جامع و کاملی دست یابد، با مطالعه کتاب ها، پایان نامه، مقاله ها، تحقیقات و دستاوردهای دیگران بهتر بیندیشید و دید و نگاهش در ابعاد وسیع تری از موضوع خود به پرواز درآید.
در این پژوهش که هم اکنون پیش روی شماست ابتدا تلاش شده تا اطلاعات جامع و کاملی از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام گیرد، مراجعه به کتابخانه . مطالعات منابع گوناگون بستری اندیشمندانه برای طراحی معمارانه ای فراهم گردد. این نوع مطالعات به هر محقق و پژوهشگری این امکان را می دهد تا بتواند در مقیاسی عظیم کار خود را با کارهای مشابه دیگر بسنجد و نکات مثبت و منفی کار خود را بیابد و بتواند بر نکات مثبت کار خود بیفزاید و از نکات خود بیفزاید و از نکات منفی آن بکاهد.
مراحلی که در این روش طی شده به قرار زیر می باشد:
•مطالعه و بررسی منابع اطلاعات مانند کتابخانه ها، سایت های اینترنتی نقشه ها عکس ها.
•استخراج اطلاعات مرتبط با موضوع مورد نظر.
•به کار بردن نکات مثب نمونه ها ی مشابه در کار مورد نظر و بهود نکات منفی کارهای مشابه در کار.
•انتخاب سایت و تحلیل آن.
•ایده و کانسپت بر اساس اطلاعات دریافت شده برای طراحی موضوع مورد نظر.
•طراحی نهایی با توجه به اطلاعات جمع آوری شده.
2-3-2- جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده
آنچه در این شیوه بارز آشکار است جمع آوری داده ها از طریق حضور در محل و مشاهده هر گونه مکان و وقایع مربوط به موضوع مورد نظر است، برای مثال می توان از حاظر شدن در محل سایت و مشاهده عوارض مجود، هم جواری ها، پدیده های موجود در سایت، عکس برداری از مشاهدات و …… نام برد.
هم چنین برای کسب هر چه بهتر و بیشتر اطلاعات در مورد نمونه های مشابه باید اذعان داشت که حضور در محل و مشاهده نمونه ها از نزدیک می تواند کمک قابل توجه ای به یک تحقیق جامع و کامل و در عین حال ملموس تر باشد. در این پژوهش نیز با حضور در محل و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه سعی شده تا تحقیقی جامع در اختیار دیگران قرار گیرد.
فصل سوم
مفاهیم پایه (مبانی نظری عام)
3- مقدمه
در این فصل سعی بر آن است که آنچه به عنوان مبنا در روند طراحی استفاده می شود ، تشریح شود. این فصل یکی از فصل های مهم تحقیق از لحاظ شکل گیری ایده های طراح می باشد و با هدف استخراج مفاهیم مسکن، سکونت جمعی، پایداری و استفاده از انرژی های طبیعی و ایده پردازی در این طرح جهت صرفه جویی در انرژی در نمونه های مسکونی در اقلیم های مشابه تدوین شده است.
همچنین به مقوله مفهوم مسکن و سکونت، تعاریف و روند پیدایش سکونت جمعی و سپس مبحث پایداری ، تعریف و روند شکل گیری موشکافی شده و انرژی های طبیعی و طرز استفاده از آن ها را تشریح می کنیم. استانداردهای فضاهای مسکونی و انواع مسکن نیز به عنوان مباحثی که اشاره به آن ها در روند طراحی لازم است، ذکر می شود. در قسمت چند نمونه داخلی و خارجی با تاکید بر صرفه جویی انرژی بیان می شود.
3-1- ادبیات و پیشینه تحقیق(چهارچوب نظری)
از دهه 1980 میلادی مبحث ساختمان های کم مصرف – که به جهت قانونی اخذ مجوزهای لازم استانداردهای انرژی منازل نوساز در دو کشور سوئد و دانمارک را ضروری کرد- مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان، بسیاری از امکانات لازم برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های توسعه یافته بود (مانند:عایق کاری ضخیم دیوارها، به حداقل رساندن هدر رفتن حرارتی، فشرده سازی هوا در سقف ساختمان و عایق کاری سیستم تهویه مطبوع). بر همین اساس، مفهوم “خانه غیر فعال (منفعل)” در ماه می سال 1988 توسط دکتر وولفگانگ فیست4 و پروفسور بو آدامسون 5 در طول دوره پژوهش آنها در زمینه ساختمان سازی در دانشگاه لوند سوئد6 ایجاد شد.
در سالهای اخیر، ساختمانهای کم مصرف انرژی مورد توجه شایان ذکری قرار گرفته اند. در این زمینه، اکثر پژوهشها توجه خود را بر ویژگیهای معماری ساختمان (تکنیکهای ساخت) و نیز منابع جایگزین انرژی متمرکز نموده اند (2010, Towers) از آنجا که مشخصات مصرف انرژی بخش مسکونی پیچیده و به هم مرتبط است،مدلهای مفهومی برای ارزیابی اثرات تکنولوژیکی و اقتصادی و میزان کارایی انرژیهای تجدیدپذیر مناسب مصارف خانگی، مورد نیاز است.
در طول 10 سال گذشته بیش از 15،000 ساختمان در اروپا – از خوابگاه تک و چند نفره، تا مدارس، کارخانه ها و ساختمان های اداری – طراحی و ساخته شده و یا بر اساس استاندارد “خانه منفعل” بازسازی شده اند. بسیاری از این پروژه ها به طور گسترده توسط موسسه Passiv House در دارمشتات- آلمان نظارت، تجزیه و تحلیل و بررسی شده اند. حتی سازمان های دولتی، استانداردهای “خانه منفعل” را در سیاستگذاری خود بکار گرفته اند.
3-1-1- به لحاظ مبانی نظری
بدنبال سیل خروشان تحولات در ابتدای قرن 19 میلادی، بشر دستخوش تحولات چشمگیر و جهان وارد عرصه جدیدی از زندگی خود شد.
در ابتدای قرن 21 میلادی تکنولوژی از جنس نانو، از انقلاب دیگری خبر می دهد، نانو تکنولوژی عبارت است از توانایی در کنترل ماهرانه مواد در مقیاس کمتر از یک میلیونیم ماده که پتانسیل و قابلیت تغییر محیط و ساخت و ساز را دارد.
بر اساس این تکنولوژی بر آن است تا هر چیزی از واکنش های شیمیایی گرفته تا رایانه ها و حتی اشیایی که در تصور انسان نمی گنجد را تغییر دهد یا از ابتدا طراحی کند، این تکنولوژی منجر به تغییرات اساسی در زندگی انسان و برخورد متقابل با محیط زیست اطراف می شود. اگر نانو تکنولوژی باعث تغییرات در چگونگی زندگی و طراحی شود باید مسلم دانست که فضای زندگی نیز دچار تغییر خواهد شد.
همچنین طرح بهینه سازی پایدار ساختمان ها بخشی از گرایش عمومی در دهه اخیر به بهسازی عمومی شرایط زیست و کار و فعالیت انسان در محیط است، این گرایش ها در ایجاد توسعه پایدار و کاهش مصرف و اتلاف انرژی، بهسازی محیط و توجه بیشتر به آسایش و امنیت شهروندان و ساکن ساختمان ها و فضاهای فعالیت، متجلی شده است.عبارت “معمای سبز” تحت عنوان بهینه سازی پایدار ساختمان، امروزه موضوعی جدید می باشد ه به دنبال رویکردهای مختلف جهانی و اقداماتی است که در اروپا، امریکا و حتی کشور ژاپن در این زمینه صورت گرفته است. در ایران هنوز اطلاعات و دیدگاه های کافی در زمینه لازم برای انجام اقدامات اجرایی فراهم نشده است(بوسجین،1382).
و مقاله هایی در این مورد نوشته شده:
•پولادى، على- مجتهد زاده، فهیمه: کاهش تلفات حرارتی و برودتی و صرفه جویی انرژی در دو ساختمان نمونه و همجوار با عایقکاری حرارتی
•حاج سقطی، اصغر : ﺑﻬینه سازى مصرف انرژى در ساختمان- مقاله دکتری ،دانشگاه علم و صنعت
•طاهباز ، منصوره :تجربیات کشور سوئد در زمینه رفع کمبود انرژی و حفاظت محیط زیست- عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
•دکتر مقداری ، علی ، دکتر سبوحی، ید اله، محمد حسن، دکتر سعیدی، دکتر کاظم زاده، سیامک :روش شناسی مدل جریان بهینه انرژی در یک واحد مسکونی
• دکتر محمد کاری، بهروز، دکتر معرفت، مهدی، مهندس جهان مهمانی،محسن: نقش جداره های نورگذر کارآمد در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها
3-1-2- به لحاظ عملکردی
آنچه در دوره معاصر حائز اهمیت می باشد چگونگی برخورد انسان با محیط و سیستم های اکولوژیکی اطراف خویش می باشد. چرا که اگر انسان آمادگی لازم برای تغییرات در عرصه های زندگی خود را نداشته باشد دچار برخی تخریبات می گردد از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا با شناخت و کنترل تاثیرات تکنولوژی که به عنوان تکنولوژی آینده مورد بحث قار می گیرد، بتوان نیازهای انسان آینده را بدون تخریب و اثرات سوء بر محیط ایجاد کرد تا از این طریق بتوان با کنترل این تغییرات تکنولوژی را در جهت مثبت برای انسان پیش برد.
از سویی دیگر، یکی از محققان تکنولوژی(تاثیرات آن بر محیط زندگی انسان)، پیش بینی می کند که در قرن آینده انسان ها و ساختمان ها، خود ساکنان و صاحبان اصلی خواهند بود. وی معتقد است که استفاده افزون تر از چنین مصنوعات در آینده افزایش خواهد یافت و نوع تاثیرات این مصنوعات بر طبیعت، بایستی شناسایی شود. همچنین بناهای آینده ممکن است هیچ شباهتی به ابنیه قرن حاضر نداشته باشد . معماری گذشته و سنتی اصولا تغییر خواهند کرد زیرا که معماری محدود کننده آن نقشی در ساختمان آینده نخواهد داشت.
از بهترین نمونه معماری پایدار، برج هرست7 می باشد این ساختمان 46 طبقه در شهر سانتامونیکای 8نیویورک قرار دارد که توسط نورمن فاستر9 ، معمار بسیار معروف ، در سال 2001 طراحی شده و نمونه ای بارز از یک بنای پایدار در عین استفاده از سازه های سازگار با محیط زیست است. این ساختمان برق و آب مصرفی خود را خودش تولید می کند. معمار با انتخاب طرحی منحصر بفرد برای این بنا، موجب کاهش 20 درصدی فولاد مصرفی در ساخت آن شده است. همچنین، ساختمان مجهز به سنسورهای حساس به نور خورشید برای تنظیم روشنایی لازم در فضاهای داخلی است. این ساختمان به دلیل اینکه در بیشتر اوقات سال از هوای خارج از ساختمان به عنوان تهویه مطبوع استفاده می کند، 22 درصد دی اکسید کربن کمتر وارد ها میکند.10
در طول 10 سال گذشته بیش از 15،000 ساختمان در اروپا – از خوابگاه تک و چند نفره، تا مدارس، کارخانه ها و ساختمان های اداری – طراحی و ساخته شده و یا بر اساس استاندارد “خانه منفعل” بازسازی شده اند. بسیاری از این پروژه ها به طور گسترده توسط موسسه Passiv Haus در دارمشتات- آلمان نظارت، تجزیه و تحلیل و بررسی شده اند. حتی سازمان های دولتی، استانداردهای “خانه منفعل” را در سیاستگذاری خود بکار گرفته اند.
در کشور های بسیاری این گونه معماری رواج یافت از جمله این ساختمان ها :
•خانه EcoTerra اولین خانه ساخته شده در کانادا به عنوان یکی از پروژه های برتر ZE در سال 2007 شناخته شده است.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید