2ـ1ـ4ـ تاریخچه موزه در جهان15
2ـ1ـ5ـ انواع موزه‌ها15
2ـ1ـ6ـ موز‌های هنری16
2ـ1ـ7ـ موزه‌های هنری مدرن16
2ـ1ـ8ـ موزه‌های تاریخی17
2ـ1ـ9ـ موزه‌های علمی17
2ـ1ـ10ـ موزه‌های تخصصی18
2ـ1ـ11ـ موزه‌های منقطه‌ای18
2ـ2ـ هنر18
2ـ3ـ هنر، تعاریف و مضامین19
2ـ4ـ هنر در فرهنگ ایران22
2ـ5ـ عناصر هنر22
2ـ5ـ1ـ تخیل22
2ـ5ـ2ـ ذوق23
2ـ5ـ3ـ خلاقیت23
2ـ5ـ4ـ زیبایی24
2ـ6ـ سخن نهایی در تعریف هنر24
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ7ـ فرهنگ و معماری26
2ـ7ـ1ـ رابطه فرهنگ و معماری26
2ـ7ـ2ـ فرهنگ معماری، معماری فرهنگی29
2ـ7ـ3ـ ارتباط بین معماری، فرهنگ و مکان30
2ـ7ـ4ـ عوامل فرهنگی مؤثر در شکل‌گیری فضای معماری31
2ـ7ـ5ـ بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری32
2ـ7ـ6ـ مبانی فرهنگ ایران و تأثیر آن بر معماری32
2ـ7ـ7ـ انسان و فرهنگ در معماری34
2ـ7ـ8ـ نقش و جایگاه کنونی معماری فضاهای فرهنگی36
2ـ8ـ تاریخ آذربایجان36
2ـ8ـ1ـ حدود آذربایجان39
2ـ8ـ2ـ پیش از اسلام39
فصل سوم: مبانی و مشخصه‌های معماری پایدار
3ـ1ـ پایداری41
3ـ1ـ1ـ مفهوم پایداری41
3ـ1ـ2ـ معنای لغوی واژه پایداری42
3ـ1ـ3ـ از محیط پایدار تا معماری پایدار42
3ـ2ـ مبانی طراحی پایدار46
3ـ2ـ1ـ طراحی پایدار47
3ـ2ـ2ـ فرآیند طراحی پایدار48
3ـ2ـ3ـ تبیین مؤلفه‌های طراحی پایدار محیطی48
3ـ3ـ مفهوم پایداری و توسعه پایدار49
3ـ4ـ معماری و شهرسازی پایدار51
3ـ5ـ بازشناسی مفهوم پایداری در معماری و شهرسازی ایرانی58
3ـ5ـ1ـ دیدگاه معماران پایداری61
3ـ6ـ معماری سبز62
3ـ6ـ1ـ معماری اکولوژیک62
3ـ6ـ2ـ نحوه اجرای ساختمان63
3ـ6ـ3ـ معماری سبز63
3ـ6ـ4ـ مفهوم ساختمان‌سازی سبز و توسعه پایدار64
3ـ6ـ5ـ جنبش سبز65
3ـ6ـ6ـ دیدگاه معمارانی چند از معماری سبز66
3ـ7ـ رویکرد جامع به معماری پایدار در ابعاد اکولوژی، انرژی و اقلیم67
3ـ7ـ1ـ اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه طرح پیشنهادی67
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3ـ7ـ2ـ اصول طراحی پایدار محیطی69
3ـ8ـ رئوس مهم و اساسی طراحی پایدار70
3ـ8ـ1ـ کاربرد معماری پایدار در طراحی موزه‌ها74
3ـ8ـ2ـ راه‌های جلوگیری از اتلاف حرارت در ساختمان74
3ـ9ـ عناصر کاربردی در آتریم‌ها76
3ـ9ـ1ـ به‌کارگیری صفحات فتوولتائیک در آتریم‌ها77
فصل چهارم: مصادیق
4ـ1ـ طراحی پایدار در جهان79
4ـ1ـ1ـ گنبد رایشتاک (پارلمان آلمان)79
4ـ1ـ2ـ برج هرست80
4ـ1ـ3ـ گلن هاوس81
4ـ1ـ4ـ مرکز جهانگردان مرداب کلی81
4ـ1ـ5ـ برج رایزر82
4ـ1ـ6ـ طرح مرکز موسیقی تایپه83
4ـ2ـ طراحی پایدار در ایران84
فصل پنجم: شناخت و بررسی بستر طراحی
5ـ1ـ مقدمه86
5ـ2ـ بستر طرح87
5ـ2ـ1ـ مطالعات تاریخی87
5ـ2ـ2ـ تاریخچه شهر89
5ـ3ـ ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی90
5ـ3ـ1ـ نژاد و زبان90
5ـ3ـ2ـ دین و مذهب91
5ـ4ـ مطالعات فرهنگی ـ مذهبی92
5ـ5ـ وضعیت اقتصادی93
5ـ5ـ1ـ فعالیت‌ها93
5ـ6ـ امکانات شهر و توصیه‌های کلی93
5ـ7ـ پتانسیل‌های موجود در امکانات توسعه فرهنگی ـ توریستی شهر94
5ـ8ـ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی اردبیل94
5ـ8ـ1ـ دمای هوا94
5ـ8ـ2ـ رطوبت هوا95
5ـ8ـ3ـ بادها95
5ـ8ـ4ـ خلاصه وضعیت جریان باد در اردبیل97
5ـ9ـ جهت استقرار ساختمان‌ها98
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5ـ10ـ نتیجه‌گیری98
5ـ11ـ انتخاب سایت پروژه100
5ـ11ـ1ـ معرفی سایت انتخاب شده100
5ـ11ـ2ـ پتانسیل‌های موجود در سایت101
5ـ12ـ نتیجه‌گیری101
فصل ششم: معیار‌ها و برنامه‌ریزی کالبدی
6ـ1ـ مقدمه102
6ـ2ـ معیارهای طراحی موزه102
6ـ2ـ1ـ کنترل رطوبت102
6ـ2ـ2ـ تهویه103
6ـ2ـ3ـ کنترل و طراحی نور در داخل موزه103
6ـ3ـ طیف نور104
6ـ4ـ انتخاب محل موزه105
6ـ5ـ عرصه‌بندی موزه105
6ـ6ـ غرفه‌بندی نمایش نموده‌ها106
6ـ7ـ نظام‌های حرکتی اجباری و اختیاری106
6ـ8ـ برنامه‌ریزی عملکردی و کالبدی107
6ـ8ـ1ـ نظام حرکتی موزه107
6ـ8ـ2ـ واحدهای فروش بلیط108
6ـ8ـ3ـ فضای لابی و انتظار108
6ـ8ـ4ـ اطلاع‌رسانی در داخل موزه108
6ـ8ـ5ـ فضاهای خدماتی عرضه و فروش رسانه‌ای109
6ـ8ـ6ـ کتابخانه عمومی و تخصصی109
6ـ8ـ7ـ گالری‌ها109
6ـ8ـ8ـ ارتباطات عمودی109
6ـ8ـ9ـ رستوران و تریا110
6ـ8ـ10ـ بخش اداری110
6ـ8ـ11ـ نورپردازی فضاهای داخلی و محوطه111
6ـ8ـ12ـ سرویس‌های بهداشتی111
6ـ8ـ13ـ پله فرار111
6ـ8ـ14ـ سالن همایش‌ها111
6ـ8ـ14ـ1ـ طراحی سالن نمایش112
6ـ8ـ15ـ پارکینگ‌ها113
6ـ9ـ استانداردها113
فهرست مطالب
عنوان صفحه
6ـ9ـ1ـ کریدورها و سطوح شیب‌دار113
6ـ9ـ1ـ1ـ سرعت‌های راه رفتن113
6ـ9ـ1ـ2ـ ظرفیت کریدور114
6ـ9ـ2ـ گالری‌ها114
6ـ9ـ3ـ پارکینگ‌ها115
6ـ9ـ4ـ پارکینگ خیابان115
6ـ9ـ5ـ مساحت مورد نیاز115
6ـ10ـ لیست فضاهای مورد نیاز116
فصل هفتم: فرآیند طراحی معماری
7ـ1ـ فرآیند طراحی120
7ـ1ـ1ـ فضای معماری120
7ـ1ـ2ـ عناصر تعریف فضا121
7ـ2ـ نور122
7ـ2ـ1ـ نور و اثر آن122
7ـ2ـ2ـ چگونگی عملکرد نور طبیعی در معماری123
7ـ2ـ3ـ اهداف کاربردی روشنائی روز123
7ـ2ـ4ـ دستورالعمل‌های نورپردازی با نور طبیعی124
7ـ2ـ5ـ بازتاب نور از سطوح اطراف124
7ـ2ـ6ـ تصفیه کردن روشنائی روز124
7ـ3ـ فاکتورهای شکل‌دهنده125
7ـ3ـ1ـ ارتفاع پنجره125
7ـ3ـ2ـ عمق اتاق125
7ـ3ـ3ـ نورپردازی طبیعی فضاهای داخلی125
7ـ4ـ نتیجه126
7ـ5ـ تأسیسات طرح126
7ـ5ـ1ـ نوع سازه126
7ـ5ـ2ـ تأسیسات زهکشی سایت127
7ـ5ـ3ـ تأسیسات کنترل شرایط هوا127
7ـ5ـ4ـ تأسیسات ایمنی (آتشنشانی)127
7ـ5ـ5ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب128
7ـ5ـ5ـ1ـ سیستم تأمین آب128
7ـ6ـ جمع‌آوری و دفع فاضلاب و آب باران129
7ـ7ـ تأسیسات گرمایش و سرمایش130
7ـ8ـ دما و رطوبت نسبی130
فهرست مطالب
عنوان صفحه
7ـ9ـ فن کویل زمینی یا توزیع هوای تازه مرکزی131
7ـ9ـ1ـ هوارسان131
7ـ10ـ طرح ارائه شده133
منابع و مأخذ139
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2ـ1): معنای لغوی موزه13
جدول (2ـ2): تاریخ موزه در جهان15
جدول (3ـ1): سه معیار اصلی مفهوم پایداری در معماری44
جدول (3ـ2): فرایند طراحی پایدار48
جدول (3ـ3): سیاست‌های معماری و طراحی شهری بر مبنای طراحی پایدار محیطی49
جدول (3ـ4): بررسی تطبیقی مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی با معماری و شهرسازی پایدار 55
جدول (3ـ5): پاردایم‌های اصول معماری پایدار56
جدول (3ـ6): جمع‌بندی میانی پایدار مطرح در ادبیات تحقیق60
جدول (3ـ7): دیدگاه معمارانی چند از طراحی پایدار61
جدول (3ـ8): اجزای معماری اکولوژیک62
جدول (3ـ9): عناصر لازم برای اجرای قوی معماری63
جدول (3ـ10): اجزای تشکیل دهنده معماری سبز64
جدول (3ـ11): دیدگاه معمارانی چند از معماری سبز66
جدول (4ـ1): بررسی نکات حائز اهمیت در مصادیق78
جدول (5ـ1): تغییرات رطوبت هوا95
جدول (5ـ2): وزش باد96
جدول (5ـ3): جهت باد غالب96
جدول (5ـ4): وضعیت تابش97
جدول (6ـ1): مساحت‌های عرصه علمی و تحقیقاتی (بخش برگزاری اجتماعات و گردهمایی) 116
جدول (6ـ2): مساحت‌های عرصه‌های علمی و تحقیقاتی (بخش اطلاعات)117
جدول (6ـ3): مساحت‌های عرصه کارگاهی118
جدول (6ـ4): مساحت‌های عرصه اداری و خدماتی119
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (2ـ1): مدلی پیش‌بینی کننده ـ تحلیلی از صورتبندی فرهنگ و هنر در مظروف معماری 28
نمودار (2ـ2): روند فرهنگی شدن معماری29
نمودار (2ـ3): ارتباط بین مکان، فرهنگ و معماری31
نمودار (2ـ4): بررسی جایگاه تأثیر فضاهای فرهنگی36
نمودار (3ـ1): تعادل زیست ساختار محیط41
نمودار (3ـ2): ارتباط بین مقوله‌های معماری سبز64
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (3ـ1): نمونه معماری70
تصویر (3ـ2): اصول طراحی پایدار محیطی70
تصویر (4ـ1): گنبد رایشتاک80
تصویر (4ـ2): برج هرست80
تصویر (4ـ3): نمای خارجی برج هرست81
تصویر (4ـ4): گلن هاوس81
تصویر (4ـ5): مرکز جهانگردان مرداب کلی82
تصویر (4ـ6): مرکز جهانگردان مرداب کلی82
تصویر (4ـ7): برج رایزر83
تصویر (4ـ8): برج رایزر83
تصویر (4ـ9): مرکز موسیقی تایپه84
تصویر (4ـ10): مرکز موسیقی تایپه84
چکیده
زمانی معماری ایران دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بود که ضمن توجه به مسایل زیباشناختی و حفظ محیط زیست پاسخگوی نیاز‌های اقلیمی هر منطقه نیز بوده است. فنون و قواعد به‌کار رفته در این معماری، بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در خود به‌وضوح دارد. اما امروز در جریان تحولات صنعتی و… که نتیجه آن نادیده گرفتن هنر و فرهنگ ایرانی و تخریب طبیعت و محیط زیست است‌، پیکری فرسوده و ناپایدار از بافت شهری برجای مانده است. رساله حاضر به بررسی چگونگی شکل‌گیری یک جریان نوین معماری تحت عنوان موزه هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی می‌پردازد که هدف آن ایجاد مکانی برای جمع‌آوری‌، حفاظت و نمایش آثار هنری و آموزش و پژوهش در زمینه هنر و فرهنگ‌، با درنظر گرفتن اصول معماری پایداری اکولوژیکی و در صورت امکان توجه به کهن الگو‌های معماری اقلیمی ایرانی می‌باشد. به همین منظور به مطالعه ویژگی‌های اقلیمی اردبیل و اصول معماری پایداری اکولوژیکی و معماری اقلیمی ایرانی پرداخته که نتایج به‌دست آمده بیانگر نگاه هوشمندانه معماری گذشته ایران به مباحث اقلیمی و بومی همراه با حفظ محیط زیست می‌باشد. از طرفی امروزه تنها راهکارهای بومی بدون استفاده از تکنولوژی روز نمی‌تواند پاسخگو باشد بنابراین می‌بایست راه‌کار‌های فراموش شده در طراحی محیط پایدار شناسایی شده و با به روز نمودن آن‌ها با توجه به تکنولوژی‌های موجود‌، از آن‌ها در طراحی ساختمان‌هایی پایدار با کمینه صدمات زیست محیطی استفاده نمود. لذا در نتیجه‌گیری پایان‌نامه بر استفاده از راه‌کارهایی اعم از بومی و غیر بومی در طراحی ساختمان‌های زیست محیطی تأکید شده است و بر همین اساس سعی شده در طراحی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان از الگو‌های معماری پایداری اکولوژیکی با توجه به اقلیم اردبیل استفاده شود.
کلمات کلیدی: موزه، پایداری اکولوژیکی‌، معماری، محیط زیست، هنر و فرهنگ.

فصل اول :
کلیات تحقیق
1ـ1ـ پرسش اصلی تحقیق
چگونه از طریق طراحی معماری و به‌کارگیری الگوهای انرژی می‌توان منجر به ایجاد پایداری اکولوژیکی در ساختمان موزه منطقه‌ای هنر فرهنگ آذربایجان شد؟

1ـ2ـ بیان مسأله
در جهان، هر سال بر تعداد موزه‌ها افزوده می‌شود. این افزونی روبه رشد‌، گویای اهمیت موزه در اجتماع کنونی است و نشان‌دهنده نقش حساسی است که این موزه‌ها در جهت آموزش و تکمیل آگاهی‌های انسان دارند‌، موزه جایگاهی برای تحقیق در میراث فرهنگی‌، و وسیله‌ای برای تداوم فرهنگ است. دیدگاه‌های سیاسی‌، دینی‌، اجتماعی و اقتصادی مردم گذشته و نوع زندگی آن‌ها را می‌توان در خلال دیدار از موزه‌ها بررسی کرد. موزه ارزش‌های جامعه‌ای را که از بین رفته یا درحال از بین رفتن است‌، بر ما عرضه می‌دارد. توجه ما را با اشیایی معطوف می‌کند که مورد تهدید جدی تمدن جدید قرار دارد‌، و هر لحظه به‌سوی نیستی و زوال راه می‌پوید. موزه روح آفرینش را در بیننده بیدار می‌کند‌، و توان هنری و بضاعت فکری او را بر می‌انگیزد. او را به خود آشنا می‌کند و درهای راهیابی به دنیای بهتر را به روی او می‌گشاید.
گشت و گذار در موزه‌ها بیننده را می‌تواند به درک چگونگی انتقال فرهنگ از گذشتگان به آیندگان قادر سازد و اقتباس فرهنگی را در میان جوامع مختلف و شکل‌گیری تمدن جدید را به آن‌ها بشناساند و به آنان این فرصت را بدهد که با دستیابی به آگاهی‌های فرهنگی که از دیدار موزه حاصل می‌شود طرح بنای تازه‌ای را از دستاوردها و ارزش‌های نوین تمدن و فرهنگ پی‌افکنند.
در زمان معاصر به‌دلیل ارتباطات تنگاتنگ مردم کشور‌های مختلف با هم در معرض قرار گرفتن فرهنگ‌های مختلف‌، انسان معاصر ناگزیر از داشتن هویت‌های چندگانه است. یکی از مهم‌ترین عوامل تفاوت فرهنگی در جوامع مختلف عامل هنر و فرهنگ است. هنر‌هایی که منشأ و مبدأ داخلی ندارند‌، در بدو ورود به کشور ما با عکس‌العمل‌های متفاوتی مواجه شدند. از طرفی علاقه و کشش ایجاد شده از جانب آن‌ها وجود داشت و از طرفی بعضاً تصور مقابله‌گر با آن، علاقه و کشش‌، صرفاً بدون تفکر موجب تقلید کامل می‌گردد و تصور مقابله موجب عقب‌ماندگی و کج‌فهمی. برخورد صحیح آن است که براساس تفکر و تعقل ایرانی خود آن را به‌کار گیریم. با این اوصاف موزه هنر و فرهنگ با حفظ‌، جمع‌آوری و در معرض نمایش گذاشتن آثار هنری هر منطقه در واقع اسناد معتبری از هنر و فرهنگ ایرانی را ارائه می‌دهند و از این حیث نقشی حیاتی در رواج ناب‌ترین پدیده‌های هنری و فرهنگی سرزمین خود دارند.
از طرف دیگر امروزه محیط زیست و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین‌الملی تبدیل شده‌اند. افزایش مداوم جمعیت، آثار اساسی و اغلب فاجعه‌آمیزی بر زیستگاه‌های طبیعی کره زمین داشته است. مصرف بی‌رویه انرژی، تخریب جنگل‌ها و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری از پیامدهای آن می‌باشد، از این‌رو کاربرد روش‌های زیست محیطی در معماری و گرایش به معماری پایدار از سه دهه پیش آغاز شده است و در هر منطقه با توجه به شرایط زیست محیطی و فرهنگی متفاوت بوده است. امروزه بحث پایداری و معماری پایدار در اولویت سیاست‌های کشور‌های توسعه یافته قرار گرفته است. اما متأسفانه در کشور ما کمتر به این موضوع پرداخته شده است. درصورتی‌که سال‌ها پیش ساکنین این مرز و بوم با مهارتی ویژه از عوامل اقلیمی بهره جسته‌اند و با اجرای فنون و قواعد خاص در زمینه استفاده بهینه از انرژی‌ها و منابع طبیعی به‌خصوص خورشید و باد و هماهنگی با اقلیم از آن استفاده کرده‌اند.
بنابراین هدف عمده از طراحی این موزه هنر و فرهنگ، ضمن ایجاد مکانی برای حفظ‌، جمع‌آوری و در معرض نمایش گذاشتن آثار هنری آذربایجان و تا حدودی آموزش عملی و نظری هنر‌، ایجاد ساختمانی پایدار با کمینه صدمات زیست محیطی است.

متغیر مستقل: طراحی موزه
متغیر وابسته: معماری پایداری (اکولوژیکی)
معماری اکولوژیکی پایدار:
کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی به نام معماری پایدار را به‌وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه‌تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می‌دهد، بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار می‌کند. به‌طوری‌که براساس گفته ریچارد راجرز، ساختمان‌ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش داده و خود را با شرایط جدید محیط وفق می‌دهند و براساس آن سوخت و سازشان را تنظیم می‌کنند.
در معماری پایدار تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می‌آیند‌، هر روز اهمیت بیشتری می‌یابند. سخن از پایداری در معماری را می‌توان به تصور و طراحی ساخت و سازهای آینده تعبیر کرد‌، آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان‌، بلکه با پایداری و حفظ این سیاره و منابع انرژی آن. به این ترتیب این‌گونه به‌نظر می‌رسد که می‌توان پایداری را بر طبق الگویی تصور کرد که در آن منابع و مصالح در دسترس‌، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتن‌شان‌، با کارایی بیشتری به‌کار گرفته شوند. به‌طور خلاصه منظور از اکولوژی یا بوم‌شناسی ساختمان این است که بر قابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی‌، و تبدیل آن‌ها به‌صورت کیفیت‌های فضایی و آسایش و فرم‌، تمرکز گردد. هدف از معماری اکوتک (اکولوژی + تکنولوژی) علاوه بر استفاده حداکثر از عوامل طبیعی و محیطی به‌همراه فن‌آوری روز‌، بالا بردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان است.

هدف از طراحی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان:
ـ جمع‌آوری، نگهداری و ارائه آثار و اشیاء باستانی به‌دست آمده از حفاری‌های باستان‌شناسی
ـ معرفی آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند منطقه
ـ ایجاد مرکز تحقیقاتی برای پژوهشگران (عرصه فرهنگی)
ـ آموزش و ارتقاء سطح علمی جامعه و درخصوص فرهنگ و محیط
ـ ایجاد قطب و جذب گردشگری
هدف از طراحی با رویکرد معماری اکولوژیکی پایدار:
ـ به حداقل رساندن هزینه‌های جاری برای انرژی؛ با استفاده از حداکثری مجانی از قبیل نور، گرمای خورشید، عایق صوتی مناسب، منظر دلپذیر و…
ـ به برنامه‌ریزی کارآمد جهت، سهولت انطباق و تغییرپذیری، درهم آمیختگی سازه ساختمان با تأسیسات و…
از حفاظت تا سازگاری با طبیعت:
با نگاه به آنچه در زمینه معماری انجام گرفته می‌توان پی برد که عرف طراحی ساختمان در طول زمان تغییر کرده است؛ از مسدود کردن محیط خارج برای حفاظت از فضاهای داخل گرفته تا قرار دادن طبیعت و انرژی‌های طبیعی در طرح. به‌طور مثال می‌توان به استفاده مجدد ژاپنی‌ها از رخبام‌های عمیق و دریچه‌های شوجی که از شیشه مخصوص ساخته شده اشاره کرد که هر دو از شیوه‌های معماری سنتی ژاپن است که با اقلیم آن‌ها تناسب دارد. البته ناگفته پیداست که شیوه‌های معماری سنتی را نمی‌توان به آسانی یا به‌شکلی جبری برای مردمی که به روابط منطقی موجود در محیط زیست‌، یا به زندگی در ساختمان‌های بلند مرتبه خو گرفته‌اند‌، به‌کار بست تهویه‌، نوردهی و دیگر سیستم‌های مکانیکی‌، فن‌آوری‌های گسترده‌ای هستند که هم ساکنان و هم معماران از آن بهره‌مند می‌گردند. تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف‌، تهویه مطبوع از طریق پالایش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف‌، کنترل نور و نظایر این‌ها‌، دستاوردها و اشکال نوآورانه‌ای هستند که ضمن اعمال و رعایت آن‌ها در برخی ساختمان‌ها‌، توانسته‌اند انرژی و منابع طبیعی همچون گرما و نور خورشید‌، باد‌، انرژی گرمایی زمین و آب باران را مورد استفاده قرار دهند. در این میان روش‌های مکانیکی گوناگونی نیز برای صرفه‌جویی در انرژی و سیستم‌های جدید تولید آن‌ که حداقل تأثیرات ناسازگار با محیط را داشته باشند‌، به‌کار گرفته شده است. طراحی ساختمان سبز نیز جایگزین مناسبی برای ساختمان‌های اداری با سیستم تهویه و مصرف زیاد انرژی و کوششی جدی برای مقابله با مشکل آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی در این‌گونه ساختمان‌ها می‌باشد. شکل این ساختمان‌ها در نتیجه آزمایش‌های تونل باد و با استفاده از مدل‌های نمایشی از ساختمان‌های اطراف به‌دست می‌آید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1ـ3ـ سوابق مربوط
سال/ شهر/کشور
نام بناتصاویر و مدارک معماریموارد مهمموزه هنرهای معاصر تهران
(1356 ایران)
موزه هنرهای معاصر تهران یکی از موزه‌های شهر تهران است. این موزه در سال 1356 خورشیدی (1977میلادی) به کوشش فرح پهلوی در گوشه غربی پارک لاله و در زمینی به مساحت 2000 متر مربع (به جز باغ تندیس‌ها) بنا شد. در حال حاضر این مؤسسه یکی از واحدهای معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
این موزه شامل مهم‌ترین و جامع‌ترین مجموعه از هنر غربی در قاره آسیا در زمان تأسیس خود است.
معماری موزه مجموعه‌ای است از سنت، مدرنیسم و اندیشه فلسفی که به‌دست معمار ایرانی کامران دیبا طراحی شده است و تعدادی از مجسمه‌های برنزی پرویز تناولی به سفارش کامران دیبا برای این مجموعه ساخته شدند و در محوطه اطراف آن تعبیه گردیدند. هشتی چهار سو و گذرگاه‌ها از جمله عناصر چشم‌نواز این مجموعه بدیع به‌شمار می‌رود.
هچینین تأثیر بادگیرهای یزد بر معماری مجموعه واضح است. هشت نگارخانه موزه که با اختلاف سطحی بی‌نظیر نسبت به هم بنا شده‌اند، بیننده را در مسیری چرخشی گرداگرد فضای اصلی موزه می‌گردانند: این مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده است که انتهای هشتمین و آخرین نگارخانه به هشتی یا همان نگارخانه اول باز می‌گردد.موزه هنرهای زیبا کیمبل
(تگزاس، 1972) Twentieth century useums

موزه هنر کیمبل در فورت وورث، یکی از شاهکارهای مسلم معماری قرن بیستم است، معرف بسیاری از ایده‌های کلیدی حاکم بر کارهای لویی کان است اشکال ساده و پرقدرت ـ تاق‌های قوسی که به نحو یکسانی برای فضای گالریف کتابخانه؛ و تالار گردهمای به‌کار رفته ـ در خاطره‌ها باقی می‌ماند «شکاف‌های باریک روبه آسمان» که با این کار شهرت پیدا کرد و کان خویش نورگیر سقفی طولی موزه می‌نامید، نور آفتاب را به منعکس کننده‌های فلزی می‌تابانند تا از آنجا در زیر طاق‌های قوسی پخش شود و حجم‌های صرحی، نمایش آشکار مصالح‌، و مارت در استفاده از نور برای تمایز بخشیدن به شکل، خلاصه همه مشخصه‌های کارکنان در کیمبل جمع‌اند مارک سایمون، عنصر FAIA، رئیسی هیات داورانی که ساختمان کیمبل را برای دریافت جایزه AIA برای آثار 25 سال گذشته برگزیدند، عقیده دارد که «موزه هنر کیمبل کار استادی است که توانست همه مهارت‌های فوق‌العاده‌اش را یک‌جا در بنای واحدی جمع کند؛ گنجینه‌ای سرشار اما منضبط و در عین حال، سهل، ممتنع‌، و بی‌زمان» موزه 11150 متر مربعی که در اکتبر 1972 گشایش یافت در باغی به وسعت حدود 4 هکتار قرا دارد. مان، که در 1974 درگذشت، «درخشش نقره» را در کیمبل مجسم کرد. این موزه سایتی با دو دسترسی شرق و غربی و دارای ترازهای متفاوت طراحی گردیده است. طراحی مدون و استفاده از مقاطع بتنی کمانی در پوشش سقف‌ها و همچنین نورگیری از میان Slab پوشش سقف از ویژگی‌های منحصر به فرد این موزه می‌باشد.
سال/ شهر/ کشور
نام بناتصاویر و مدارک معماریموارد مهمموزه ایران باستان
(1294 ایران)
موزه ایران باستان، اولین موزهی ایران، در ابتدای خیابان ۳۰ تیر، در بخش غربی میدان مشق تهران در خیابان سی تیر جای دارد. ساخت این موزه در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۱۳ ه. ش. به دستور رضا شاه توسط معمار فرانسوی، آندره گدار، شروع شد. ساختمان موزه در سال ۱۳۱۶ به اتمام رسید و موزه برای بازدید عموم افتتاح شد. زمین اختصاص یافته به این موزه ۵۵۰۰ متر مربع بود که ۲۷۴۴ متر مربع زیربنای آن است. همزمان با برپایی نخستین موزه در ایران و پی‌بردن مردم به اهمیت مواریث فرهنگی از یک‌سو، و از سوی دیگر با آغاز حفاری‌های باستان‌شناسان اروپایی به‌ویژه هیأت فرانسوی به ریاست ژاک دمرگان (J.Demorgan) در شوش و لغو انحصار امتیاز کاوش فرانسویان در ایران در سال 1306 هجری شمسی ایجاد موزه‌ای جهت نگهداری و نمایش آثار به‌دست آمده از حفریات باستان‌شناسی احساس شد؛ از همین‌رو، از سوی دولت وقت به آندره گدار (A.Godard) مهندس معمار فرانسوی که از سال 1308 هجری شمسی در استخدام دولت وقت ایران بودـ مأموریت داده شد تا نقشه نخستین موزه علمی ایران را طراحی کند؛ در نهایت، ساختمان موزه ایران باستان به سبک معماری ایرانی با سردر ورودی مشابه ایوان بلند طاق کسری مطلق به دوره ساسانی و با آجرهای قرمز رنگ براساس طرح مهندس معمار فرانسوی و با معماری حاج عباس قلی معمار باشی در سال 1314 هجری شمسی آغاز شد و پس از 2 سال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.موزه گوگنهایم 1937
(فرانک لویدرایت) نیویورک
دورن مایه حلزونی برای اولین بار به سال 1925 در کارهای رایت جلوه نمود. به‌ویژه در پروژه رصدخانه گوردون استرونگ پلانتاریم در منطقه کوهستانی شوگرلف مریلند ـ پروژه علمی تخیلی که هشکل زیگورات داشت ـ و به‌عنوان زیارتکده برای گردشگران در طبیعت طراحی شده بود. در ساختمان موزه معروف سالوون آر. گوگنهایم رد نیوریورک (که فاصله 9ـ1956 و 6ـ1943) ساخته شد، دوران میانه ساختاری را که سال‌ها سال پیش به طرزی مبسوط تشریح کرده بود، سرانجام به اجرا درآورد. طرح کلی آن یک گالری سرپوشیده به رنگ کهربائی مایب به سفید است و فرم پیش در پیچ حلزونی دارد و به آرامی رو به بالا حالت قیف شکل حلزولی دارد و به آرامی روبه بالا حالت قیفی شکل عرض‌تر می‌شود، نحوه دسترسی از طبقه همکف به طبقات فوقانی به‌وسیله آسانسور‌های داخلی است و بازدیدکنندگان از طبقات، توسط رامپ پیاده‌رو حلزونی که در دیواره آن تابلوهای نقاشی و تصاویر نصب شده است به طبقه همکف هدایت می‌شوند. علی‌رغم روش فردگرایانه انعطاف‌ناپذیرش، رایت در این اثر خود را به هیچ وجه به خطوط شکسته زاویه‌دار و شیوه خاص ترکیب‌بندی معماری شخصی‌اش محدود نکرد، بلکه عمدتاً به طرزی شورانگیز به چشک اندازه‌های شهری توجه داشت.
1ـ4ـ سوالات
1ـ جانمایی فضاها در طراحی معماری موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری اکولوژیکی پایدار چگونه خواهد بود؟
2ـ در طراحی کالبدی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با بهره‌گیری از معماری اکولوژیکی پایدار چگونه خواهد بود؟
1ـ5ـ اهداف تحقیق
1ـ اهداف علمی:

هدف از این تحقیق آشنایی با نحوه طراحی معماری اکولوژیکی پایدار در قالب موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان در راستای سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، محیطی، اقتصادی می‌باشد. (در جهت پیوند فرهنگ و طبیعت)
2ـ اهدف کاربردی:
ـ جمع‌آوری، نگهداری و ارائه آثار و اشیاء باستانی به‌دست آمده از حفاری‌های باستان‌شناسی
ـ معرفی آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند منطقه
ـ آموزش و ارتقاء سطح علمی جامعه و درخصوص فرهنگ و محیط
ـ ایجاد قطب و جذب گردشگری
ـ توجه به مفاهیم اکولوژیکی معماری با استفاده از انرژی‌های نو با هدف بهینه‌سازی مصرف
ـ استفاده از انرژی پویا

1ـ6ـ ضرورت‌های خاص انجام تحقیق
الف) اهداف اجتماعی:
ـ ایجاد مرکز تحقیقاتی برای پژوهشگران (عرصه فرهنگی)
ب) اهداف اقتصادی:
ـ با توجه به گرانی انرژی و کمبود انرژی طراحی معماری پایدار قسمتی از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و قسمتی از انرژی‌های مورد نیاز را از انرژی‌های طبیعی تأمین می‌کند.
ج) ضرورت فرهنگی و اجتماعی:
با توجه به کمبود فضاهای فرهنگی و با پیشرفت روزافزون جامعه در زمینه علمی، فرهنگی، اجتماعی، نیاز بیشتری به طراحی فضاهای علمی و آموزشی و… است.

1ـ7ـ بهره‌وران
حوزه آموزش:
ـ حوزه‌های مرتبط با ساختار فرهنگ و فرهنگ شهری
ـ نهادهای اجتماعی
ـ مراکز آموزشی و دانشگاهی
ـ استانداری
ـ شهرداری
ـ حوزه‌های برنامه‌ریزی در زمینه فرهنگ و هنر
حوزه اجرایی:
ـ‌ نهادهای ملی و بین‌المللی فعال در حوزه فرهنگ و هنر
ـ مؤسسات آموزش عالی معماری و شهرسازی
ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
ـ فرهنگستان هنر
ـ ‌مرکز مطالعات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1ـ8ـ روش کار
الف) نوع روش تحقیق:
روش توصیفی:
ـ در این روش شروع به جمع‌آوری مدارک موجود، از جمله نمونه پروژه‌های انجام شده می‌گردد.
روش تحلیلی:
ـ تحلیل داده‌های موجود که از طریق مراجعه به کتابخانه‌ها و مجلات و کتب و سایت‌های اینترنتی می‌باشد.
ـ مراجعه به نقشه‌های موجود و انتخاب محل پروژه با استفاده از طرح تفضیلی.
ـ در مرحله آخر با توجه به داده‌ها و تحلیل‌های به‌دست آمده شروع به مدل‌سازی و طراحی معماری کالبدی می‌گردد.
ب) روش گردآوری:
در گردآوری اطلاعات برای مبانی نظری به‌صورت روش کتابخانه‌ی علمی و تخصصی (کتاب‌های تخصصی در زمینه‌ی مورد پژوهش ـ مقالات علمی و پژوهشی ـ اسناد و مدارک دست اول ـ آرشیو ـ سایت‌های اینترنتی آکادمیک) مورد بررسی قرار خواهند گرفت و مراحل بعدی به‌صورت روش میدانی از مشاهده‌، نظرسنجی‌، پیمایش و سپس تحلیل محتوا استفاده خواهد شد. به این ترتیب سه صورت‌بندی کلی گرد‌آوری اطلاعات درنظر گرفته خواهد شد.
الف‌ـ اطلاعاتی در مورد فضاهای معماری مجتمع‌های فرهنگی و هنری
ب‌ـ اطلاعات کالبدی در فضاهایی با قابلیت همسانی مرتبط با این موضوع طراحی معماری
ج‌ـ جمع‌بندی اطلاعاتی که در مورد پژوهش‌ها و طراحی‌هایی که در رابطه با این موضوع انجام شده است.

1ـ9ـ ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات به‌صورت مشاهده، عکس‌های هوایی مقالات و مجله‌های مربوط، استفاده از شبکه‌های کامپیوتری و منابع علمی اطلاعات جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌شوند.
نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای تحلیل آمار‌ها:
Spss
Excel
نرم‌افزار‌های رایانه‌ای برای تحلیل اقلیم و شرایط جغرافیایی سایت:
Ecotect
Rayman
نرم‌افزار‌های رایانه‌ای برای پیشبرد روند طراحی:
Autocad
3dmax
Maya
Photoshop
Sketchup 8
این ابزارها به تناسب روند پیشرفت تحقیق استفاده خواهند شد.

1ـ10ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل به‌صورت ماشینی یا همان رایانه‌ای صورت می‌گیرد. نرم‌افزار‌های مورد استفاده عبارت است از:
Microsoft Office ـPhotoShop
AutoDesk3Dmax ـvـray ـ Excel
AutoCAD ـ Google Earth ـ Sketchup 8

فصل دوم :
مبانی و مفاهیم نظری

2ـ1ـ موزه
2ـ1ـ1ـ نگاهی گذرا به موزه
نقش حیاتی موزه‌ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب‌ترین پدیده‌های فرهنگی است. فرهنگ هر جامعه یک مفهوم کلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را دربر می‌گیرد. امروزه با تغییر نگرش به موزه در سطح دنیا، موزه‌ها اشکال متفاوتی یافته است و نمی‌توان آن‌ها را در یک قالب واحد نگریست، چون موزه به یک «پدیده مفهومی» تبدیل شده که این پدیده باید از سوی دستگاه‌های آموزشی و اجرایی مورد بحث، بررسی و درنهایت به یک سمت و سوی خاص جهت فرهنگ‌سازی، سوق داده شود (یاوری، حسین؛ رجبی، زینب، 1389، مقدمه).

2ـ1ـ2ـ منشأ پیدایش لغت موزه
موزه از واژه یونانی «موزین» به‌معنای مکان زندگی «موز»، «الهه هنر و صنایع» در اساطیر یونان باستان، اخذ شده است. بعدها این اسم را روی معابد دیگر که به‌عنوان ادبیات، علوم و هنر و به نام نه دختر ژوپیتر (خدایان) ساخته شده گذارده‌اند. تاریخ میوزها یا پریان الهی فصل شعر و هنر جای بس مهمی را در میتولوژی یونان اشغال کرده است. بدین جهت در تاریخ رب‌النوع‌های یونان و هم‌چنین در تاریخ هنر و ادبیات جهان موزه‌های نه‌گانه اساطیر یونان اهمیت و مقامی خاص دارند. موزه تلفظ فرانسوی این واژه و موزیم تلفظ انگلیسی آن است.
واژه موزه در حدود سال 1290 ه.‌ ش به زبان فارسی راه یافته و امروزه افزون بر لغت موزه از لغاتی همچون «تماشاگه» و «گنجینه» نیز استفاده می‌کنند.

جدول (2ـ1): معنای لغوی موزه
لغت‌نامه‌هامعنادهخدامعنی لغویجای مخصوص عتیقه‌جات، گنجینه و متحف، مکانی که مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیزهایی گران‌بها را در آن به معرض نمایش می‌گذارند و هنرمندان از آن استفاده می‌کنند. عمیدمجموعه آثار باستانی، عمارتی که آثار باستانی در آن‌جا نگهداری یا به معرض نمایش گذارده می‌شود. در یونان قدیم نام محلی بوده که در آن‌جا به مطالعه صنایع و علوم می‌پرداختند و نیز نام تپه‌ای بوده در آتن که در آن‌جا عبادتگاه و محل مخصوصی برای چندین تن از خدایان خود ساخته بودند. معین1ـ مجموعه آثار هنری و باستانی 2ـ محل حفظ و نمایش آثار هنری و باستانی و مجموعه‌های مختلف فرهنگستانموزه نام تپه‌ای بوده است در آتن که در آن عبادتگاهی برای موزه‌ها که نه خداوند، زن بوده اند ساخته شده بود. شورای بین‌المللی موزهمعنی اصطلاحی1ـ «موزه مؤسسه‌ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند». 2ـ موزه بنیادی است که سه وظیفه اصلی: جمع‌آوری، نگهداری و نمایش اشیاء را برعهده دارد (یاوری، حسین، رجبی، زینب، 1389، مقدمه). انجمن موزه‌های بریتانیاموزه نهادی است که با هدف منفعت عمومی به گردآوری، مستندسازی، نگهداری نمایش و تفسیر اشیاء و اطلاعات مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. (آمبروس، پین، 2006، 8ـ7) .دایره‌المعارف گردشگریموزه نهادی است که به گردآوری، حفظ، نمایش و توضیح پدیده‌های فرهنگی و طبیعی می‌پردازد. این بر شاخه‌هایی چون هنر، تاریخ، دین، جغرافیا و تاریخ طبیعی متمرکز است. (جعفری، 2000: 400) منبع: (براساس پردازش اطلاعات از نگارنده)
2ـ1ـ3ـ تاریخ موزه در ایران
در ایران آشنائی با موزه به سال 1290 هجری قمری باز می‌گردد یعنی زمانی که ناصرالدین شاه از سفر اروپا بازگشت او دستور داد تا در ارک سلطنتی موزه‌ای تأسیس و راه‌اندازی شود اما این موزه مانند همزادان خود در اروپا جنبه‌ای کاملاً خصوصی و اشرافی داشت (مجله میراث فرهنگی، شماره 5: 2).
برای نخستین بار در سال 1295 هـ. ش به همت شخصی به نام مرتضی قلی‌خان ممتازالملک مجموعه‌ای از اشیاء مختلف جمع‌آوری می‌شود و در محلی خاص که آن‌‌را «موزه ملی» می‌خواند نگاهداری می‌شود. محل این موزه اتاقی در مدرسه دارالفنون بود که بعداً به اتاقی در ساختمان وزارت معارف انتقال پیدا می‌کند پس از این‌که بنای فعلی موزه ایران باستان رسماً در سال بعد افتتاح گردید.
معمولاً در دهههای گذشته موزه‌های ایران نیز مثل کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها و انستیتوهای تحقیقاتی محل رفت و آمد عده خاصی بوده است. نخستین موزه اختصاصی ایرن توسط ناصرالدین شاه در داخل بناهای سطنتی و در یکی از تالارهای وسیع عمارت خارجی کاخ گلستان تأسیس شد که مکان آن در بین کاخ شمس‌العماره و گوشه شرقی باغ یعنی تالار سلام قرا داشت ولی در سال 1290 هـ .ق ناصرالدین شاه که تحت تأثیر موزه و گالری‌های بزرگ و کوچک کشورهای اروپائی قرار گرفته بود، تصمیم گرفت موزه‌ای همانند موزه‌های غربی تأسیس کند.
در پی این منظور دستور داد بناهای فرعی ناحیه شمالی باغ گلستان را خراب کردند و اتاق موزه و سرسرا و حوضخانه و سایر ملحقات آن را ساختند.
در صدر مشروطیت رد زمان صنیع‌الدوله و زیر معارف وقت برای سروسامان دادن به وضع اسفناک حفاری تجاری‌، دایره‌ای به‌نام اداره عتیقات تشکیل داد. در سال‌های 1297ـ1295 این اداره در ساختمان قدیم اداره معارف که جزو بنای دارالفنون بود، زیرنظر ایرج میرزا، جلال‌الملک و با عضویت چند تن دیگر از جمله رضاقلی نوروزی بود و موزه‌ای به‌نام موزه ایران یا معارف به‌وجود آمد، شامل 270 قلم اشیاء عتیقه، مفرغی، کاشی، سفالی، شیشه، سکه، سلاح قدیمی، مهر و استخوان بود. به این صورت بود که بنیاد اولین موزه عمومی ایران گذاشته شد تا همه مردم بتوانند از آن بازدید کنند. در زمان پهلوی اول با خریداری محل کاخ مسعودیه، موزه معروف به تالار آینه این کاخ (واقع در خیابان ملت) انتقال داده شد و در سال 1316 هـ. ش به ساختمان جدید موزه ایران باستان منتقل گردید.
در حال حاضر همه تلاش کارشناسان و متخصصان مربوط به این استوار است که موزه‌ها را از سکوت سنگینی که بر آن‌ها مستولی است بیرون بیاورند و جای آن‌ها را در دل و ذهن مردم بیشتر باز کنند. برای این منظور باید جاذبه‌های لازم را برای بازدید مردم از موزه‌ها فراهم نمایند تا ضمن پر کردن اوقات مردم حس کنجکاوی در آنان برانگیزد و نکات آموزشی و علمی و فرهنگی را به هم غیر مستقیم به آن‌ها القاء نماید و به این ترتیب کاربرد واقعی موزه‌ها را به موزه‌های کشور برگردانند (گروه تحقیق، بنیاد گسترش موزه در ایران، انتشارات میراث فرهنگی: 51).
2ـ1ـ4ـ تاریخچه موزه در جهان
در اواخر قرن سوم ق. م بطلمیوس اول (284ـ246 قبل از میلاد) اولین موزه را در شهر اسکندریه تأسیس کرد. بنای این موزه در قسمتی از کاخ سلطنتی ساخته شده بود و در عین حال به‌عنوان کتابخانه از آن استفاده می‌شد. در قرون وسطی نام موزه به‌عنوان محلی به‌کار برده می‌شد که در آن‌جا مجموعه‌هایی از اشیاء کمیاب و جالب ادوار گذشته از قبیل تاریخ طبیعی یا آثار هنری را به نمایش در می‌آوردند. با آغاز دوره رنسانس و بیداری و آگاهی دوباره ملت‌ها از انهدام کامل این گنجینه‌ها جلوگیری به‌عمل آمد. به‌طوری‌که از این پس کلکسیون کردن کارهای هنری با جدیت بیشتری به‌خصوص در مناطق اروپایی شمالی دنبال شد.

جدول (2ـ2): تاریخ موزه در جهان
موزهسال تأسیستوضیحاتموزه کزارینی Cesarini1500 ماروپافانز Fanese1546 ماروپاآفیتزن Afitezen1581 ماروپاموزه آشمولین Ashmoleanقرن 17 مدانشگاه آکسفورد (Oxford)موزه لوکزامبورگ1750 ماولین موزه در آمریکا در دانشگاه هاروارد تحت عنوان عجایب تأسیس شد.موزه بریتانیا1753 م منبع: (براساس پردازش اطلاعات از نگارنده).
2ـ1ـ5ـ انواع موزه‌ها
منشأ موزهها خواه در گنجینههای سلطنتی یا کلیسائی قرون وسطی و خواه در اطاق‌های کوچک حاوی اشیاء و نمونههای کمیاب که در فاصله قرن‌های شانزدهم ـ هجدهم م. رواج یافتند، نهفته است. به‌طور کلی میتوان گفت که موزه‌های هنری از گنجینه‌هائی دربرگیرنده مجموعه‌های سلطنتی یا کلیسائی پدیدار شده‌اند درحالی‌که موزه‌های علمی محتوای اطاق‌های کوچک نوادر را به ارث برده‌اند. در اواخر قرن هجدهم، تحت تأثیر فلاسفه فرانسوی و عصر روشنگری و در اوایل قرن نوزدهم به انگیزه پژوهشگران بود که طبقه‌بندی موزه‌ها به فراخور نامگذاری رشته‌های مربوط به مجموعه‌هایشان به‌وجود آمد.
نخستین گونه‌بندی که در ممالک بسیاری به قوه خود باقی است و همچنان در اسامی کمیته‌های تخصصی و فنی انعکاس دارند، بین موزه‌های هنری شریفه، موزه هیا کاربردی باستان‌شناسی، تاریخ، مردم‌شناسی، علوم طبیعی، دانش و تکنولوژی موزه‌های منطقه‌ای و محلی و موزه‌های تخصصی، تمایز قائل شده است.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید