3-8-1- روش L-P متریک برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه47
3-8-2- روش منطق فازی48
3-8-3- روش تاپسیس برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص51
3-8-4- روش ویکور برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص52
3-8-5- روش تصمیم گیری سازشی بر اساس روش های تاپسیس و ویکور55
3-9- روش پیشنهادی برای حل مساله مورد بررسی58
3-10- روش تاپسیس برای حل مساله مورد بررسی61
3-11- روش ویکور برای حل مساله مورد بررسی63
3-12- مطالعه موردی64
3-13- جمع بندی69
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل نتایج70
4-1- اطلاعات مربوط به شرکت یونیلیور71
4-2- نتایج حاصل از انتخاب تامین کنندگان90
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی95
5-1- مقدمه96
5-2- نتیجه گیری97
5-3- محدودیت های تحقیق97
5-4- پیشنهادهای کاربردی98
5-5- پیشنهادات آتی98
منابع100
فهرست جداول صفحه
جدول 2-1. مسائل تصمیم گیری چند معیاره21
جدول 2-2. تحقیقات انجام شده در زمینه مراحل فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کننده28
جدول 3-1. مسائل ماتریس تبادل چند هدفه48
جدول 3-2: بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای مثبت و منفی53
جدول 4-1. لیست هزینه های حمل و نقل71
جدول4-2. میزان تقاضا از تامین کنندگان مختلف71
جدول 4-3. مقادیر پارامترهای قطعی مسئله73
جدول 4-4. مقادیر پارامترهای غیر قطعی مسئله76
جدول 4-5. جواب های ایده آل مثبت82
جدول 4-6. جواب های ایده آل منفی83
جدول4- 7. نتایج حاصل از مدل با استفاده از روش تاپسیس83
جدول4-8 . نتایج توابع هدف حاصل از حل مساله به روش تاپسیس85
جدول4-9. نتایج حاصل از حل مساله به روش ویکور86
جدول 4-10: نتایج توابع هدف حاصل از حل مساله به روش ویکور88
جدول4-11. نتایج حاصل از حل مساله به روش سازشی نوین88
جدول4-12. نتایج توابع هدف حاصل از حل مساله به روش سازشی نوین90
فهرست شکل ها صفحه
شکل(2-1):مدل فرایندی انتخاب تامین کننده / تامین کنندگان13
شکل( 2-2): فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کننده14
شکل (٣-١) نمایش عدد فازی مثلثی35
شکل (٣-٢): نمایش عدد فازی ذوزنقه ای 36
شکل (4-1): تابع عضویت مساله ماکزیمم سازی49
شکل (4-2): تابع عضویت مساله مینیمم سازی50
شکل (4-3): رفتار هر یک از اهداف 8 گانه نسبت به هر یک از روش های حل94

چکیده:
فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کننده نقش حساس و قابل توجهی در مدیریت زنجیره تامین می باشد. در مدیریت زنجیره تامین، به ایجاد روابط قوی و استراتژیک تا اینکه بهترین تامین کنندگان با استفاده از معیارهای انتخاب و روش مناسب باید انتخاب کنید. علاوه بر این تامین کنندگان مناسب کاهش هزینه های خرید، افزایش رضایت مندی مشتریان، افزایش محصول نهایی تقویت رقابت شرکتها می باشد. هدف این پژوهش ارایه یک الگوی چند هدفه زنجیره تامین در انتخاب تامین کنندگان با در نظر گیری ریسک و رویکرد فازی در محیط تخفیف در حال توسعه است. در مدل پیشنهادی تمام ضرایب تابع هدف و محدودیت ها بصورت اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. مدل توسعه یافته را به کمک یک روش سازشی بر مبنای روش های تاپسیس و ویکور به طور همزمان، حل می نماییم و سپس مدل ارائه شده را با استفاده از روش های تاپسیس و ویکور به طور جداگانه حل نموده و سپس نتایج تمامی روش ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم. در پایان نیز به منظور هر چه بییشتر روشن تر شدن مدل مورد نظر، یک مطالعه موردی را مورد بررسی قرار می دهیم. در جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامه توسط خبرگان شرکت تکمیل گردید. به دلیل تعداد پایین کارکنان شرکت و افرادی که در شرکت صاحب نظر بوده اند، از نظرات تمامی افراد خبره بهره گرفته شد. نوع تحقیق نیز با توجه به اینکه یک روش جدید برای حل مدل مورد بررسی ارائه گردید، یک تحقیق علمی و توصیفی بوده و نیز از آن جایی که پژوهش حاضر به صورت میدانی نیز در یک مطالعه موردی واقعی به کار برده شده است، یک پژوهش کاربردی می باشد. نتایج حاصل نیز میزان تخصیص هر محصول به هر شرکت در هر دوره زمانی نسبت به یک از سطوح تخفیف را نشان می دهد.
واژهای کلیدی: انتخاب تامین کننده، مدیریت ریسک، چند هدفه، محیط فازی، تاپسیس، ویکور، روش سازشی نوین.
فصل اول
1-1- مقدمه
زنجیره تامین 1یکی از علوم زیر بنایی در شکل گیری تولید و توزیع یک محصول یا خدمت است. مدیریت زنجیره تامین در یک سازمان اهداف زیادی را دنبال می کند که به عنوان نمونه می توان به کاهش حجم موجودی، سرعت در پاسخگویی به مشتری، افزایش میزان فروش، تامین بهینه و تسریع مواد اولیه، انتخاب تامین کنندگان برتر و در انتها کاهش هزینه ها اشاره کرد. بنابراین انجام پزوهش بر روی مدل های ریاضی به منظور انتخاب تامین کننده، ایجاد رقابت بین چندتامین کننده، در جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه، وجود محدودیت ظرفیت تولید تامین کننده، برآورده شدن تعهدات درحالت تامین کننده انحصاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، بسیار با اهمیت به نظر می رسد(آقایی، 1389). در این فصل علاوه بر ارائه کلیات و چارچوب کلی پژوهش، بیان مساله، اهداف تحقیق، جامعه آماری و همچنین سوالات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
1-2- بیان مسئله2
یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید، انتخاب و جذب تامین کنندگان مناسب و توانا جهت تهیه و فراهم نمودن احتیاجات سازمان است. وجود تعداد زیادی از تامین کنندگان با قابلیتهای مختلف، تصمیم گیری در مورد تعداد تامین کنندگان، ترکیب آنها، نحوه برقراری ارتباط و دیگر موارد مرتبط انتخاب آنها را با مشکل روبرو میسازد. اهمیت این موضوع تا بدان جااست که برخی از شرکتها سیاستها و قوانین مدونی را جهت ارزیابی و انتخاب، تدوین کردهاند (غضنفری و فتح اله،1385).
و از آن جایی که امروزه در شرایط رقابتی موجود در بازار که فشار زیادی بر روی سازمانها جهت دستیابی به هزینههای کمتر میباشد، دستیابی به محصولی با قیمت پایین و کیفیت بالا بدون اتخاذ تصمیمات مناسب در فرآیند تامین و همچنین رضایتمندی تامینکنندگانغیر ممکن به نظر میرسد(کپری و میندل3، 2007).
علاوه بر آن دبر4و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که امروزه سازمانها بیشتر به تامین کنندگان وابسته شدهاند، بنابراین پیامدهای مستقیم وغیرمستقیم تصمیمگیری ضعیف، وخیمتر جلوه میکند. لذا تصمیمات مرتبط با استراتژیها و عملیات خرید، نقش تعیین کنندهای در سود آوری ایفا میکنند.
و نیز در پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و تغییر سریع سلایق مشتری، بیشتر شرکت هاتوسعه قابلیتهای بلند مدت تامین کنندگان را مورد توجه قرار دادهاند و این امر اهمیت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان را روشن میکند(گارجیا و سو5، 2004).
در چنین شرایطی بخش خرید میتواند نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان ایفا نماید و تاثیر مستقیمی روی کاهش هزینهها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشدانتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل چشمگیری هزینه های خرید را کاهش داده، قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد (کاظمی و زاهدی، 1388).
بنابراین ارزیابی تامین کنندگان قدم اول در مدیریت تامین کنندگان است که مجموعه پیچیدهای از تصمیم گیری چند معیاره است. بر پیچیدگی این موضوع زمانیکه ارتباطات بسیار مهمی بین معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شود اضافه می شود(لین6، 2009). انتخاب درست تامین کننده تنها به بررسی لیستهای قیمت محدود نمیشود بلکه باید معیارهای زیادی را مد نظر قرار دهیم معیارهایی مانند هزینه، تحویل به موقع، کیفیت کالا وخدمات، حسن سابقه همکاری و غیره. در این مسائل ممکن است معیارها با هم در تضاد باشند(ازکک و تیریاکی7، 2011).
بنابراین فرآیند انتخاب تامین کننده فرآیندی است که طی آن کمپانیها همه کاندیدهای تامین کننده موجود را با توجه به معیارهای ارزیابی، ارزیابی می کنند و بهترین تامین کننده را در نهایت انتخاب میکنند. بنابراین پروسه انتخاب تامین کننده ممکن است پیچیده شود(وو8 و همکاران، 2009).
در حقیقت انتخاب تامین کننده صحیح یک تصمیم حیاتی با دامنه گستردهای از استنتاجات در یک زنجیره تامین است. تامین کنندگان نقش مهمی را در دستیابی به اهداف مدیریت تامین ایفا میکنند. تامین کنندگان رضایت مندی مشتری را در زنجیره ارزش افزایش میدهند. لیکن شراکت استراتژیکبا تامین کنندگانی که بهتر عمل می کنند باید درون زنجیره تامین ادغام شود تا بهبود عملکرد را در بیشتر جهات به وجود آورد(کومار9 و همکاران، 2004).
از آنجایی که انتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند در صرفه جویی اقتصادی و به عبارت بهتر در کاهش هزینه و از طرف دیگر در افزایش سود بسیار موثر باشد، بنابراین برنامه ریزی و پیاده سازی یک مدل ریاضی با در نظر گرفتن شاخص های تاثیر گذار، می تواند در جهت بهبود عملکرد یک سازمان مثمر ثمر واقع گردد. در شرکت یونیلیور تاکنون مدل ریاضی با این میزان توسعه ریاضی مدل تاکنون پیاده نگردیده بود. به رغم اینکه این شرکت از دو تامین کننده اصلی خودف یعنی محصولات شرکت پلاستکار و نیز محصولات ضد عفونی کننده و سفید کننده دامستوس به مقدار زیادی محصول در یافت می نماید ولی تاکنون هیچ مدلی در ارتباط با ارزیابی تامین کنندگان و اینکه از کدامیک و از هر کدام به چه میزان احتیاجات شرکت را برآورده سازیم، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل بر آن شدیم تا با انجام مطالعه موردی در شرکت مربوطه، تامین کنندگان آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
پس از مدل سازی مسئله فوق، مدل با استفاده از روش حل مسائل چند هدفه و روش ارائه شده توسط ترابی در سال 2008 حل شده و مقادیر متغیرهای تصمیم مسئله که همان تامین کنندگان منتخب و نیز مقدار بهینه تخصیص به هر یک از آنها است را مشخص می نماید. در پژوهش حاضر به منظور هر چه بیشتر روشن تر شدن مدل ارائه شده و نیز روش حل مورد نظر، یک مطالعه موردی در شرکت یونیلیور مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مورد نظر دو شرکت تامین کننده دامستوس و پلاست کار می باشند. از آنجایی که شرکت های مورد مطالعه از نظر دریافت دیتا های درخواستی همکاری لازم را داشته اند، بنابراین در این پژوهش می خواهیم به تخصیص محصولات دریافتی به هر یک از شرکت های مورد نظر به عنوان تامین کنندگان بپردازیم.
1-3- ضرورت خاص انجام تحقیق
یکی از مباحث مهمی که در دو دهه اخیر در ادبیات مدیریت مطرح شده است، مدیریت زنجیره تامین است. شرایطی که باعث تعریف و ایجاد چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش سازمان‌ها برای بقاء می‌باشد، که با افزایش ارتباطات و پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات حاصل شده است. سازمان‌ها رمز بقاء را در ارضای نیازهای مشتریان می‌دانند. نیازها و علایق مشتری می‌تواند شامل کاهش قیمت، تحویل به موقع،‌ کیفیت مناسب و غیره باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است که بر مبنای آن ارضای این نیازها نه فقط توسط واحدهای ارائه کننده خدمت به مشتری، بلکه توسط سایر تامین کنندگان نیز صورت می‌گیرد. از آنجایی که تامین کنندگان قابل اعتماد، تولیدکنندگان را قادر می‌سازند که هزینه موجودی کالا را کاهش و کیفیت کالا را بهبود بخشند، این مساله قابل درک است که انتخاب مناسب تامین کنندگان و مدیریت موثر روابط با آنها، فاکتوری کلیدی در افزایش رقابت پذیری شرکت‌ها است.در راستای پیاده‌سازی این فلسفه، انتخاب تامین کننده، در زنجیره تامین بعنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته و تصمیم گیران را به این سمت سوق می‌دهد که تکنیک‌ها و روش‌های معتبر برای انتخاب تامین کننده استفاده کنند. چرا که انتخاب تأمین کننده مناسب، به طور قابل توجهی هزینه‌های خرید مواد اولیه و نیز زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش شده را کاهش می‌دهد؛ همچنین موجب بالا رفتن سطح رقابت پذیری مؤسسه می‌شود(غضنفری و فتح اله،1385).
1-4- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
از روش روش سازشی نوین ارائه شده تاکنون برای حل مسائل چند هدفه استفاده نگردیده است. در حقیقت در روش تاپسیس حداکثر فاصله لحاظ نمی گردد و در روش ویکور نیز ایده آل منفی لحاظ نمی گردد، در روش سازشی نوین به این دو ضعف پرداخته شده و آنها را جبران نموده است. همچنین در این پژوهش برای اولین بار از انتگرال چند گانه نیز برای محاسبه مقدار حداکثر فاصله از ایده آل های مثبت و منفی استفاده می گردد. علاوه بر این روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی در شرکت یونیلیور پیاده سازی می گردد.
1-5- سوالات تحقیق
1) چگونه می توان با ارائه یک مدل چند هدفه به ارزیابی تامین کنندگان با توجه به ریسک موجود در زنجیره تامین پرداخت؟
3) کیفیت، رضایت مشتریان و هزینه های تامین محصول ارائه شده از تامین کنندگان چه تاثیری بر روی انتخاب و نحوه تخصیص دهی آنها میگذارد؟
4) چگونه می توان به کمک یک روش سازشی یک مساله چند هدفه را به مساله یک هدفه نبدیل نمود؟
1-6- اهداف تحقیق
هر پژوهش و تحقیق به منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف اصلی از انجام این تحقیق عبارتند از:
ایجاد یک مدل ریاضی برای ارزیابی و انتخاب مناسب تامین کنندگان و تعیین میزان سفارش اقتصادی به هر یک از تامین کنندگان منتخب.
– استراتژی انتخاب بهینه تحت شرایط ریسک و عدم قطعیت.
– ارائه یک روش حل بر مبنای یک روش سازشی برای یکپارچه سازی مساله چند هدفه به یک مساله برنامه ریزی تک هدفه.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت یونیلیور می باشند. در راستای تعیین حجم نمونه نیز از آنجایی که افراد دخیل در این پژوهش اندک بوده اند، از کلیه افراد نظر سنجی گردید.
1-8- روش جمعآوری دادها
جمعآوری اطلاعات در این تحقیق شامل روش کتابخانهای شـامل مطالعه کتب، اسناد و مدارک و مقالات جمعآوری گردیده و همچنین از اینترنت نیز برای جمعآوری مبانی نظری و پیشینـه تحقیـق استفاده شده است. همچنین روش میدانی به منظور کسب نظرات خبرگان و کارشناسان مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی میباشد.
1-9- روش تعیین شده در تحقیق
روش های به کار گرفته شده در این تحقیق که به صورت جامع در فصل سوم به شرح آنها پرداخته ایم عبارتند از:
1)روش تاپسیس
2) روش ویکور
3) روش سازشی نوین
1-10- مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

1-10-1- زنجیره تامین
زنجیره تامین یکی از علوم زیر بنایی در شکل گیری تولید و توزیع یک محصول یا خدمت است. مدیریت زنجیره تامین در یک سازمان اهداف زیادی را دنبال می کند که به عنوان نمونه می توان به کاهش حجم موجودی، سرعت در پاسخگویی به مشتری، افزایش میزان فروش، تامین بهینه و تسریع مواد اولیه، انتخاب تامین کنندگان برتر و در انتها کاهش هزینه ها اشاره کرد. بنابراین انجام پزوهش بر روی مدل های ریاضی به منظور انتخاب تامین کننده، ایجاد رقابت بین چندتامین کننده، در جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه، وجود محدودیت ظرفیت تولید تامین کننده، برآورده شدن تعهدات درحالت تامین کننده انحصاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، بسیار با اهمیت به نظر می رسد.
1-10-2- انتخاب تامین کننده
در واقع می توان گفت انتخاب تامین کننده فرآیندی است که طی آن از میان تامین کنندگان بالقوه موجود، بهترین ترکیب جهت رفع نیازهای شرکت انتخاب می گردد. طی این فرآیند، ابتدا باید منابع بالقوه تامین موجود شناسایی شده و پس از بررسی صلاحیت و توانایی آنها، تامین کنندگان برتر انتخاب شوند.
1-10-3- روش های تصمیم گیری تاپسیس و ویکور
روش های تصمیم گیری سازشی رویکردهای اصلی برای تصمیم گیری شامل تئوری مطلوبیت هستند. پیش فرض اصلی در تئوری مطلوبیت این است که تصمیم گیرنده آلترناتیوی را انتخاب می کند که حداکثر مطلوبیت را برایش داشته باشد. برای این منظور روش برنامه ریزی سازشی مطرح گردید. مبنای این روش، حداقل نمودن بردار ارزیابی آلترناتیوها از نقطه ایده آل مثبت است. مزیت اصلی این روش سادگی ساختار مفهومی آن است. در این روش ابتدا برای هر آلترناتیو یک فاصله ترکیبی با فرمول محاسبه می گردد. در نتیجه آلترناتیوی که کوچکترین فاصله ترکیبی را داراست بعنوان راه حل ارجح پذیرفته می شود. نسخه دیگری از این روش، فاصله آلترناتیوها از بدترین نقطه را بیشینه می کند. در این حالت ساختار این روش به مانند قبل باقی می ماند. در حالت اول هدف، مینیمم کردن فاصله تا نقطه ایده آل مثبت است ولی در حالت دوم هدف، ماکزیمم کردن فاصله تا نقطه ایده آل منفی می باشد. روش تاپسیس که مقدم بر روش ویکور ابداع  شده کاملا مشابه آن است. این روش راه حلی را تعیین می کند که بیشترین فاصله تا ایده آل منفی و کمترین فاصله تا ایده آل مثبت را داشته باشد.
روش ویکور نیز که یکی از روش های برنامه ریزی سازشی برای حل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه می باشد بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از گزینه ها در حضور معیارهای متعارض، تمرکز می کند. معیار رتبه بندی گزینه ها در این روش همزمان بر اساس میزان نزدیکی به حل ایده آل و در نظر گرفتن حد اکثر میزان تاسف می باشد. به زبان ساده به طور کلی روش تاپسیس میزان فاصله از ایده آل ها را در نظر می گیرد و روش ویکور میزان تاسف هر گزینه را اندازه گیری می کند. هر گزینه ای که فاصله اش از ایده آل کمتر باشد به عنوان بهترین گزینه انتخاب می شود.
1-11- قلمرو تحقیق
1-11-1- قلمرو موضوعی: ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف با در نظر گرفتن ریسک تحت شرایط عدم قطعیت و حل مدل به کمک روش های تاپسیس و ویکور
1-11-2- قلمرو زمانی: پژوهش حاضر بعد از تصویب در شورای محترم تحصیلات تکملی طی پروسه شش ماهه انجام شد.
1-11-3- قلمرو مکانی: مکان انجام پژوهش حاضر شرکت یونیلیور و تامین کنندگان آن می باشند.
1-12- جمع بندی
مطابق موارد ارائه شده در این فصل، هدف از این تحقیق ارائه یک مدل خطی چند هدفه جهت انتخاب تامین کننده تحت شرایط رسیک و عدم قطعیت است. بنابراین با به کارگیری مدل پیشنهادی سازمانها میتوانند به تصمیم گیرنده در انتخاب تامین کننده و نیز تعیین مقدار سفارشات اقتصادی از تامین کنندگان منتخب کمک نمود و سبب سود آوری برای سازمان گردند.
فصل دوم
2-1- مقدمه
در این فصل مروری بر مفاهیم کلیدی تحقیق و کارهای انجام شده توسط محققین در زمینه انتخاب پیمانکار با کلید واژه های اصلی این تحقیق پرداخته شده است. در این زمینه مقالات، کنفرانس ها، کتب و پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترا متعددی هم در داخل کشور و هم در خارج کشور ارائه شده است. بنابراین اهمیت این موضوع از نظر محققین و سازمان ها غیر قابل انکار است چرا که محققین در سالیان متوالی درصدداند که ابعاد و شرایط مختلف و مهمی را که در زمینه انتخاب تامین کننده در نظر گرفته نشده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به دنبال ایجاد روشهای مناسبتری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار و تخصیص سفارشات خرید به آنها برای برآورده کردن نیازهای سازمانها اتخاذ کنند تا از این طریق سازمانها هم به اهداف خود نائل آیند.
در این زمینه، در این فصل مقالات و کتب و کنفرانسهای متعددی مرتبط با موضوع از نقطه نظری خاص و مرتبط با موضوع این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.
2-2- ارزیابی و انتخاب تامین کننده
امروزه توسعه پایدار در رقابت جهانی نیازمند یکپارچگی تامین کنندگان با زنجیره تامین به عنوان رکن اساسی در زنجیره می باشد که این امر با مدیریت صحیح تامین کننده امکان پذیر است. ارزیابی عملکرد تامین کننده اولین گام در مدیریت و انتخاب تامین کننده است، که نیازمند شاخصهایی می باشد که از استراتژی زنجیره تامین نشات گرفته اند تا تصویر کلی و همه جانبه ای از عملکرد تامین کننده بدست آید زیرا عملکرد تامین کننده، عملکرد کل زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد. انتخاب تامین کننده یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره پیچیده است که هر یک از معیارهای ارزیابی با توجه به استراتژی زنجیره تامین درجه اهمیت متفاوتی دارند و همچنین اثرات متقابلی که معیارها بر یکدیگر دارند، بر درجه اهمیت آنها تاثیر گذار است.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش روشهای مختلف خرید، تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای خرید نیز مهمتر و در نتیجه مشکل تر شده است؛ هر چه وابستگی سازمانها به تامین کنندگان بیشتر شود، نتایج مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیری نادرست نیز زیانبارتر می شود. جهانی شدن تجارت و گسترش روز افزون اینترنت، روش ها و حالت های مختلف انتخاب یک تامین کننده را بیشتر کرده است.
کسب رضایت مشتری، تامین نیاز ها و اولویت های مشتری مستلزم انتخاب سریع و مناسب تامین کنندگان است. ساختار های جدید سازمانی موجب شده است که برای انتجاب تامین کنندگان، افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است. پیچیدگی و اهمیت تصمیم گیری در انتخاب تامین کنندگان ضرورت ارائه روشی قاعده مند و شفاف را کاملا روشن می کند.
تصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کننده / تامین کنندگان مناسب، یکی از اصلی ترین و مهمترین مولفه ها در مدیریت زنجیره تامین است و اهمیت آن به موفقیت رساندن شرکت ها قابل چشم پوشی نیست، چرا که انتخاب تامین کننده مناسب، به طور قابل توجهی هزینه های خرید مواد اولیه و نیز زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش داده شده را کاهش می دهد، همچنین موجب بالا رفتن سطح رقابت پذیری موسسه می شود. از این رو انتخاب نادرست تامین کننده می تواند موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها را متضرر می سازد(انوت10و همکاران، 2009). به عقیده بسیاری از متخصصان، انتخاب تامین کننده، مهمترین فعالیت خرید است (کیا و وو11، 2007).
همچنین تامین کنندگان میتوانند روی تعدادی از اهداف سازمان مانند تکنولوژی، کارایی و اثر بخشی و قابلیت تحویل نقش موثری داشته باشند(باقری و تارخ12، 2010).
هدف اصلی از فرآیند انتخاب تامین کننده خرید با بهترین کیفیت در مقدار بهینه و از منبع مناسب و با قیمت معقول است(زقاری و بن یوسف13، 2012).
مسئله انتخاب تامین کننده، یک مسئله تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است که تحت تاثیر عوامل متعددی است که اغلب در تقابل با یکدیگرند(عمید14 و همکاران، 2011).
در نظر گرفتن توابع هدفی مانند می نیمم کردن هزینه ها، ماکزیمم کردن کیفیت و می نیمم کردن زمان تحویل به صورت هم زمان، ماهیت مسئله انتخاب تامین کننده را به مسئله چند هدفه تبدیل کرده است (شالیگرام15، 2008).
به علاوه تصمیمات انتخاب تامین کننده به این علت که توابع هدف مختلفی باید به طور همزمان در نظر گرفته شوند پیچیده اند.از طرف دیگر در عالم واقع، در اکثر موارد این توابع هدف با یکدیگر در تعارض خواهند بود، بنابراین در فرآیند انتخاب تامین کننده، تبادلات میان معیارها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، تصمیم گیرندگان را در ارزیابی یک مجموعه از گزینه ها یاری می کنند. با توجه به موقعیت ها و وضعیت های خرید، اهمیت معیارها متفاوت است و نیاز به وزن دهی معیارها وجود دارد(دالمین و مینو16، 2003).
همچنین اگر تامین کنندگان محدودیت ظرفیت یا محدودیت های دیگری داشته باشند در این صورت خریداران با دو مسئله مواجه خواهند شد. از کدام تامین کنندگان خریداری شود؟ و چه میزان سفارش به تامین کنندگان انتخاب شده اختصاص دهیم(دمیرتاس و یوستون17، 2008).
به طور کلی انتخاب یک تامین کننده مناسب فاکتور مهمی است که در نهایت بر رابطه خریدار و تامین کننده تاثیر میگذارد. اگر این امر بطور صحیح انجام شود و کیفیت بالاتری داشته باشد، رابطه متقابل طولانیتری خواهد داشت. انتخاب نوع رابطه به موقعیت بازاری شرکت و اهمیت استراتژیک همکاری های درون هر شرکت وابسته است و شرکت به منظور حاشیه رقابتی خود باید تجارت یا کار عمده خود را حفظ نماید. با این وجود شرکت باید به گونه ای در فعالیت های پیرامونی مرتبط به خریدار و تامین کننده وارد شود که سطح آموزه های سازمانی خود را ارتقاء داده و اطلاعات محرمانه اش را کمتر در معرض قرار دهد.
انتخاب شریک تجاری یک جزء لازم موفقیت در ایجاد روابط است و تحقیقاتی در این خصوص انجام شده تا فاکتورهای حیاتی در روند موفقیت و معیارهای موثر در انتخاب شریک را مشخص سازد(لی18 و همکاران، 2004).
همچنین انتخاب تامین کننده در صنایع یک فرآیند تصمیم گیری جمعی است یعنی سطوح وگروه های مختلف سازمان در این فرآیند مشارکت دارند.یک گروه تصمیم گیری می تواند از پرسنل،کارشناسان و یا مدیران از واحدهایی چون تحقیق و توسعه ،تضمین کیفیت و غیره تشکیل شود.در چنین شرایطی در فرآیند انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان هر یک از گروه های تصمیم گیری می توانند به طور مستقل به اعلام نظر در مورد ویژگی های مختلف تامین کنندگان بپردازند (آرش شرفی ماسوله، 1386).
در واقع می توان گفت انتخاب تامین کننده فرآیندی است که طی آن از میان تامین کنندگان بالقوه موجود، بهترین ترکیب جهت رفع نیازهای شرکت انتخاب می گردد. طی این فرآیند، ابتدا باید منابع بالقوه تامین موجود شناسایی شده و پس از بررسی صلاحیت و توانایی آنها، تامین کنندگان برتر انتخاب شوند که در شکل(شکل2-1).
شکل(2-1):مدل فرایندی انتخاب تامین کننده / تامین کنندگان(لندرز و فیرون19، 1997).
همچنین مندوزا20و همکارانش (2008) فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کننده را به صورت شکل (2-2) بیان کردند.
شکل( 2-2): فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کننده (2008 Mendoza et al.,)
در مسائل انتخاب تامین کننده یکسری از تصمیم گیری ها بر اساس چندین معیار21 می باشد که هم معیارهای کمی و هم معیارهای کیفی را شامل می شود. و این معیارها اغلب در تعارض با یکدیگر میباشند. این دسته از تصمیم گیری ها معمولا برای انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های موجود استفاده میشود.
در اینجا به بررسی معیارهایی که در مقالات در زمینه انتخاب تامین کننده استفاده شده می پردازیم:
دیکسون22در سال 1966 برای اولین بار با استفاده از پرسشنامه هایی که به 273 مرکز خرید داد اهمیت 23 معیار متفاوت که به طور معمول در زمینه انتخاب تامین کننده استفاده می شوند را بر اساس مطالعه روی مدیران خرید مورد شناسایی و تجزیه وتحلیل قرار داد و به این نتیجه رسید که سه عامل کیفیت استاندارد، تحویل به موقع وسابقه عملکرد، عوامل ضروری و بسیار مهمی در زمینه انتخاب تامین کننده هستند. همچنین، مور و فرون23 و در سال 1973مهمترین معیارها را در زمینه انتخاب تامین کننده بیان کردند. آنها هم مانند دیکسون دو معیار کیفیت و تحویل به موقع را به عنوان مهمترین معیار می دانستند ولی به جای معیار سابقه عملکرددیکسون معیار قیمت را با درجه اهمیتی متفاوت از دیکسون به عنوان مهمترین معیار میدانستند.به این ترتیب که اهمیت معیار قیمت در تحقیق آنها از دو معیار کیفیت و تحویل به موقع بیشتر بود.
وبر24و همکارانش هم در سال 1991به استناد بررسی74 مقاله که در رابطه با روش ها و معیار های انتخاب تامین کننده بین سال های 1966 تا 1990 تهیه کرده بودند،دریافتند که بیش از 63 درصد مقالات (47مقاله مرتبط) موضوع انتخاب تامین کننده را در محیط چند معیاره مد نظر قرار داده اند و به بررسی معیارها و روش های تحلیلی در فرآیند انتخاب تامین کننده پرداختند و در تحقیق آنها هم همان معیارهایی که فرون25 (1973) بدست آورده بود، بدست آمد اما با درجه اهمیتی متفاوت از آنها به این ترتیب که قیمت در 82 درصد مقالات (61 مقاله مرتبط) بود و بعد از آن موعد تحویل با 59 درصد مقالات (44 مقاله مرتبط) در رده دوم بود و نهایتا کیفیت با 54 درصد مقالات (40 مقاله مرتبط) در رده سوم بود.
و همچنین زانگ26 و همکارانش در سال 2004 در تحقیق شان 49 مقاله از سال 1992تا 2003 را جمع آوری کردند و بر اساس روشوبر27و همکارانش(1991) مورد بررسی قرار دادند و معیارهای انتخاب تامین کننده را هم در 23 معیار معرفی شده توسط دیکسون28 (1966) و هم معیار های جدید مورد بررسی قرار دادند و با مطالعه انجام شده توسط وبر مقایسه کردند. مطالعه آن ها همانند تحقیق وبرنشان داد که قیمت خالص، کیفیت و تحویل به موقع مهمترین معیارهای انتخاب تامین کننده است. آرکادر و لیندنر29 هم در سال 2001 در تحقیقی که انجام دادند همان سه معیار Weberرا جزء رایج ترین معیارها مطرح کردند.
کانان و تان30و Tanدر سال 2002 یک مطالعه تجربی در ارتباط با اهمیت انتخاب تامین کننده و معیارهای ارزیابی خرید در شرکت های تولیدی آمریکایی برای موادی که در کالاهای در حال ساخت به کار می رود انجام داد آنها هم مانند وبر(1991) و آرکادر(2001) با دو معیار کیفیت و تحویل به موقع جزء مهمترین معیارها اتفاق نظر داشتند اما به جای هزینه، زمان پاسخگویی و درجه سرویس دهی را به عنوان مهمترین معیار می دانستند.
اما داهل31در سال 2003 در تحقیقی که بر روی معیارهای ارزیابی تامین کنندگان انجام داد علاوه بر معیارهایی که وبر (1991) و آرکادر(2001) به عنوان مهمترین معیارهای ارزیابی می دانستند معیار ظرفیت تامین کنندگان را هم جزء معیارهایی می دانست که در عمل برای ارزیابی تامین کنندگان کاربرد بیشتری دارد.
بوران32 و همکارانش (2009) هر دو در صنعت خودرو سازی تحقیق موردی خود انجام دادند و معیارهای مشترک در ارزیابی آنها قیمت وتحویل به موقع بود ولی با درجه اهمیتی متفاوت به طوری که در تحقیق Kokangul تحویل از قیمت درجه اهمیت بیشتری دارد اما در تحقیق بوران بر عکس بود و معیارهای توسعه و همکاری را علاوه بر معیارهای مشترک ذکر شده اما با درجه اهمیت کمتر در نظر گرفت.
دراین راستا چوئی و هارتلی33 هم در سال 1996 یک بررسی از مدیران خرید شرکت هایی درسطوح مختلف صنعت خودرو سازی آمریکا انجام داده بودند و اجزاء اصلی عملیات انتخاب تامین کننده را تحلیل کرده بودند و 8 معیار را شناسایی کردند. آنها معیارهای مالی، کیفیت، تحویل، روابط نزدیک، انعطاف پذیری، توانایی تکنولوژیکی، خدمات به مشتری، قابلیت اعتماد و قیمت به عنوان اصلی ترین معیارها بیان کردند.نتایج تجربی نشان می دهد که معیارهای کیفیت و تحویل بیشترین اهمیت و مالی کمترین اهمیت را دارد.
هوو34و همکارانش در سال 2010 یک مرور کلی بر روی 78 مقاله از مقالات منتشر شده در سطح بین المللی انجام دادند و در این مقاله صدها معیار پیشنهاد شد و آنها به این نتیجه رسیدند که محبوبترین معیارها به ترتیب عبارتند از کیفیت، تحویل، هزینه/ قیمت، قابلیت ساخت، خدمات، مدیریت، تکنولوژی، تحقیقات و توسعه، مالی، انعطاف پذیری، شهرت، روابط، ایمنی و محیط زیست است. %18/87 از مقالات (68 مقاله مرتبط) معیار کیفیت را در فرآیند انتخاب تامین کننده مد نظر قرار دادند و دومین معیار محبوب تحویل بود که%05/82 از مقالات (64 مقاله مرتبط) از این معیار استفاده کرده اند و نهایتا سومین معیار محبوب قیمت/هزینه است که %77/80 از مقالات (63 مقاله مرتبط) از آن استفاده کرده اند (جدول 2-2). همان طور که می بینیم هوو و همکارانش همانند وبر(1991) سه معیار قیمت، تحویل و کیفیت را جزء مهمترین معیارها دانستند اما درجه فراوانی این معیارها در دو تحقیق بر عکس هم بود.
2-3- تاریخچه مختصری از سیستم فازی
دهه 1960 را می توان دهه آغازین تئوری فازی نامید. منطق فازی برای اولین بار در سال 1960 توسط دکتر لطفی زاده35، دانشمند ایرانی‌تبار واستاد علوم کامپیوتری دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ابداع شد ولی نخستین بار در پی تنظیم نظریه مجموعه‌های فازی به وسیله پروفسور لطفی زاده در سال 1965 در صحنه محاسبات نو ظاهر شد. کلمه فازی به معنای غیر دقیق، ناواضح و مبهم است. اگر بخواهیم نظریه مجموعه‌های فازی را توضیح دهیم، باید بگوییم نظریه‌ای برای اقدام در شرایط عدم اطمینان می باشد. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستم‌هایی را که نادقیق و مبهم هستند، صورت‌بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد(عادل آذر و فرجی، 1389). منطق فازی یکی از بهترین ابزارها برای تبیین مفهوم عدم قطعیت می باشد. مفهوم مجموعه های فازی که توسط پرفسور لطفی عسگر زاده در سال 1965 مطرح گردید، با موضوع مباحث تصمیم گیری ترکیب گردید و در نتیجه الگوریتم های تصمیم گیری فازی مطرح گردیدند(وحدانی36، 2010؛ لطفی زاده، 1965). همچنین روش های سازشی تصمیم گیری در محیط های فازی نیز مطرح گردید(بلمن و زاده37، 1970و مهدوی38، 2008). مقاله کلاسیک پرفسور لطفی زاده درباره مجموعه فازی که در سال 1965 به چاپ رسید، سرآغاز جهتی نوین در علوم و مهندسی سیستم و کامپیوتر بود. در دهه 1970 تئوری فازی رشد پیدا کرد و کاربردهای عملی ظاهر گردید. اگر بگوییم پذیرفته شدن تئوری فازی بعنوان یک زمینه مستقل بواسطه کارهای بر جسته پروفسور لطفی زاده بوده سخن به گزاف نگفته ایم. بسیاری از مفاهیم بنیادی تئوری فازی بوسیله زاده در اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70 مطرح گردید. پس از معرفی مجموعه ای فازی در سال 1965، وی مفاهیم الگوریتم های فازی را در سال 1968، تصمیم گیری فازی را در سال 1970، و ترتیب فازی را در سال 1971 مطرح نمود. پس از آن پرفسور لطفی زاده به پژوهشهای خود در زمینه مجموعه فازی ادامه داد تا آنکه در سال 1973 طی یک مقاله کلاسیک دیگر تحت عنوان “شرحی بر دیدی نو در تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده و فرایندهای تصمیم گیری” مفهوم استفاده از متغیرهای زبانی را در سیستم های حافظه و کنترل مطرح کرد. در فضایی که دانشمندان علوم مهندسی به دنبال روش‌های ریاضی برای غلبه بر مسایل دشوارتر بودند، نظریه فازی به گونه‌ای دیگر از مدل‌سازی، اقدام کرد. در منطق ارسطویی، یک دسته‌بندی درست و نادرست وجود دارد. تمام گزاره‌ها درست یا نادرست هستند. بنابراین جمله «هوا سرد است»، در مدل ارسطویی اساساً یک گزاره نمی‌باشد، چرا که مقدار سرد بودن برای افراد مختلف متفاوت است و این جمله اساساً همیشه درست یا همیشه نادرست نیست. در منطق فازی، جملاتی هستند که مقداری درست و مقداری نادرست هستند. برای مثال، جمله “هوا سرد است” یک گزاره منطقی فازی می‌باشد که درستی آن گاهی کم و گاهی زیاد است. گاهی همیشه درست و گاهی همیشه نادرست و گاهی تا حدودی درست است. مجموعه‌های قطعی39 در واقع همان مجموعه‌های عادی و معمولی هستند که در ابتدای نظریه کلاسیک مجموعه‌ها معرفی می‌شوند. افزودن صفت قطعی به واقع وجه تمایزی را ایجاد می‌نماید که به کمک آن می‌شود یکی از مفاهیم ابتکاری و حیاتی در منطق فازی موسوم به تابع عضویت را به آسانی در ذهن به وجود آورد (عادل آذر و فرجی، 1389). در سال 1975 ممدانی و اسیلیان40 چهارچوب اولیه ای را برای کنترل کننده فازی مشخص کردند و کنترل کننده فازی را به یک موتور بخار اعمال نمودند. نتایج در مقاله ای تحت عنوان”آزمایشی در سنتز زبانی با استفاده از یک کنترل کننده فازی” منتشر گردید. آنها ساخت کنترل کننده فازی به عنوان موضوع بسیار جدی را در دستور کار خود قرار دادند. در اوائل دهه 1980 این زمینه از نقطه نظر تئوریک پیشرفت کندی داشت. در این مدت راه حل ها و مفاهیم جدید اندکی معرفی گردید چرا که هنوز افراد کمی داشتند روی آن کار می کردند. در واقع کاربردهای کنترل فازی بود که هنوز تئوری فازی را سر پا نگاه داشته بود. مهندسان ژاپنی به سرعت دریافتند که کنترل کننده های فازی به سهولت قابل طراحی بوده و در مورد بسیاری مسائل می توان از آنها استفاده کرد. بدلیل اینکه کنترل فازی به یک مدل ریاضی نیاز ندارد. با وجودی که تئوری فازی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرد با این حال هنوز محققینی بودند که روشهای جدید فازی، نظیر الگوریتم های فازی تصمیم گیری های فازی و… را مطرح نمودند. در فوریه1992 اولین کنفرانس بین المللی IEEE در زمینه سیستمهای فازی در سان دیگو برگزار گردید. این یک اقدام سمبلیک در مورد پذیرفتن سیستم های فازی بوسیله بزرگترین سازمان مهندسی یعنیIEEE بود. در سال 1993 بخش سیستم های فازی IEEE گشایش یافت. از نقطه نظر تئوری سیستم های فازی و کنترل در اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 رشد چشمگیری پیدا کرد و پیشرفتهایی در زمینه برخی مشکلات اساسی سیستمهای فازی صورت گرفت. (عادل آذر و فرجی، 1389 و شوندی، 1385).
2-4- کاربرد منطق فازی در انتخاب تامین کننده
مسئله انتخاب تامین کننده می تواند یک مسئله تصمیم گیری چند معیارهیا چند هدفه باشد که در آن اهمیت معیار ها و اهداف با توجه به استراتژی های زنجیره تامین متفاوت می باشد و می توانند با یکدیگر در تعارض بوده و بسته به موقعیت خرید دارای اهمیت و اولویتی متفاوت باشند. همچنین انتخاب تامین کننده در صنایع یک فرآیند تصمیم گیری جمعی است یعنی سطوح وگروه های مختلف سازمان در این فرآیند مشارکت دارند.یک گروه تصمیم گیری می تواند از پرسنل،کارشناسان و یا مدیران از واحدهایی چون تحقیق و توسعه ،تضمین کیفیت و غیره تشکیل شود.در چنین شرایطی در فرآیند انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان هر یک از گروه های تصمیم گیری می توانند به طور مستقل به اعلام نظر در مورد ویژگی های مختلف تامین کنندگان بپردازند (آرش شرفی ماسوله، 1388).
چون در دنیای واقعی، تصمیم گیرندگان اطلاعات دقیق و کاملی در ارتباط با معیارها و محدودیت ها ندارند در این اعلام نظرها جنبه هایی از موضوع هستند که نتایج را در عدم قطعیت و ابهام و با داده های نا محدود و ذهنی مواجه می کنند و پروسه تصمیم گیری را چالشی و پیچیده می سازند. لذا همواره نوعی عدم قطعیت در مسئله وجود دارد که مدل های قطعی به راحتی نمی توانند، عدم قطعیت را در مسئله لحاظ نمایند و تصمیم گیری را سخت و پیچیده می کنند. یکی از موثرترین راه ها جهت مدل کردن عدم قطعیت استفاده از تئوری فازی است. مجموعه های فازی انعطاف پذیری مورد نیاز را جهت نشان دادن عدم قطعیت ناشی از فقدان دانش یا اطلاعات بد تعریف شده را فراهم می کند. به طور اساسی منطق فازییک منطق چند ارزشی است که اجازه می دهد مقادیر متوسط مابین ارزیابی های مرسوم مانند درست،غلط ،بالا،پایین،بله ،خیرو غیره تعریف شوند مفاهیمی مانند« بلند تر» یا «خیلی سریع» می توانند به صورت ریاضی فرموله شود(دالاله41 و همکاران، 2011).
تئوری فازی به طور وسیعی در توصیف اطلاعات زبانی مورد استفاده قرار می گیرد چون آنها می توانند تغییرات تدریجی شناخت افراد نسبت به مفاهیم یک موضوع خاص را نشان دهند(دالاله و بتینل42، 2008).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همچنین نظریه فازی عملگرهای ریاضی و برنامه نویسی را در محدوده فازی وارد می کند و از روش های متعدد برای تبدیل قضاوت های کیفی تصمیم گیرنده به قضاوت های کمی استفاده می کنند(مهنتی43، 2005).
2-5- مسائل تصمیم گیری و انواع آن
تصمیم گیری فرایند انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه ها می باشد. تقریبا در تمامی چنین مسائلی، معیارهای چندگانه فراوانی برای ارزیابی گزینه ها وجود دارد. یعنی برای بسیاری از این مسائل تصمیم گیرنده می خواهد به بیش از یک هدف در انتخاب گزینه ها دست یابد ضمن اینکه محدودیت های موجود محیط فرایند و منابع را در نظر داشته باشد. تصمیم گیری با معیار های چند گانه44 ممکن است به عنوان یک فرایند پویا و پیچیده که شامل سطح مدیریتی و سطح مهندسی است فرض شود. سطح مدیریتی اهداف را مشخص کرده و گزینه ی بهینه ی نهایی را انتخاب می کند. در مسائل تصمیم گیری با معیار های چند گانه الزاما راه حلی که تمامی توابع هدف را بهینه می کند وجود ندارد و سپس مفهوم راه حل بهینه پارتو(راه حل کارا) معرفی می شود. معمولا چندین راه حل پارتو وجود دارد که بعنوان کاندیدای راه حل نهایی تصمیم گیری معرفی می شوند. مسئله ای که وجود دارد نحوه انتخاب راه حل نهایی توسط تصمیم گیرنده از بین راه حل های بهینه پارتو می باشد. مسائل تصمیم گیری با معیار های چند گانه می توانند در محیط های گسسته تحت عنوان تصمیم گیری با شاخص های چند گانه45 و نیز در محیط های پیوسته تحت عنوان تصمیم گیری چند هدفه46 مطرح می گردد(اصغر پور، 1389).
مساله مورد بررسی در تصمیم گیری چند شاخصه در جدول 2-1 نشان داده شده است(مومنی، 1389و اصغر پور، 1389).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید