پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (373)

3-4-1-2- توسعه پایدار243-4-1-3- محیط پایدار243-4-1-4- معماری پایدار253-4-2- ابعاد پایداری253-4-2-1- پایداری اجتماعی در معماری253-4-2-2- پایداری فرهنگی در معماری263-4-2-3- پایداری زیست محیطی در معماری263-4-2-4- پایداری اقتصادی در معماری273-4-3- اصول معماری پایدار273-4-4- طراحی پایدار283-4-5- اصول طراحی پایدار283-4-6- صرفه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (374)

فصل چهارم سرطان و کودکان404-1. سرطان414 -2. معرفی مشکل سرطان424 -3 . انواع سرطان‌ها434 -4 .سبب شناسی سرطان484 – 5 . روشهای اصلی درمان سرطان494-5-1. شیمی درمانی494-5-2. پرتو درمانی504-5-3. جراحی544-5-4. ژن درمانی544-5-6 . آنتی‌انجیوجنسیس554-5-7 . Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (375)

3-4-5-3 خطنستعلیق45فصل چهارم: ادبیات قندیلها و شمعدانهای دوران صفویه…………………………………………………………………..464-1 تاریخچهرواج‌،ساخت‌واستفاده‌ازچراغ‌درجهان‌اسلام‌474-2 افسانه‌هاییدرموردچراغ474-3 نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی………………………………………………………………………………474-4 بررسیلغویمشکات484-5 مفهومچراغوقندیل484-6 قندیلدرادبیاتفارسی…………………………………………………………………………………………………484-7 ساختاروجنسقندیلها……………………………………………………………………………………………….494-7-1 قندیلهایفلزی504 – 8 شمعدانها51فصل پنجم: بررسی نمونههایی از قندیلها و شمعدانهای دوران صفوی545-1 بررسی نمونههایی از قندیلهای دوره صفویه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (376)

2ـ1ـ4ـ تاریخچه موزه در جهان15 2ـ1ـ5ـ انواع موزه‌ها15 2ـ1ـ6ـ موز‌های هنری16 2ـ1ـ7ـ موزه‌های هنری مدرن16 2ـ1ـ8ـ موزه‌های تاریخی17 2ـ1ـ9ـ موزه‌های علمی17 2ـ1ـ10ـ موزه‌های تخصصی18 2ـ1ـ11ـ موزه‌های منقطه‌ای18 2ـ2ـ هنر18 2ـ3ـ هنر، تعاریف و مضامین19 2ـ4ـ Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (377)

3-2-3 قلعه گوشه313-2-4 اریسمان343-2-5 سیلک353-2-6 تپه اسماعیل آباد373-2-7 چشمه علی373-2-8 تپه زاغه373-2-9 محوطه الهایی383-2-10 تپه قلی درویش393-2-11 تپه گیان403-2-12 محوطه ازبکی413-2-13 مارال تپه423-2-14 کلورز443-2-15 قلعه کوتی443-2-16 هفت تپه453-2-17 گوهر تپه483-3 تدفین های خمره ای دوران Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (381)

3-5 ارزیابی اعتبار مدل64فصل 4: تجزیه و تحلیل داده‌ها (پیاده‌سازی مدل در مرکز اپل ایران)674-1 مقدمه674-2 درک و شناخت داده‌ها674-3 آماده‌سازی داده‌ها694-4 تعیین وزن پارامترهای تراکنشی (RFM) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی714-5 اطمینان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (382)

فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….1 فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3 1- 2بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..31-3 اهمیت ضرورت و انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..41-4 جنبه جدید و نوآوری در تحقیق……………………………………………………………………………………………….41-5 اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………………………………………41-6 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….51-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و Read more…

By 92, ago